Skip to main content

Integritetspolicy

Introduktion och översikt

Vi har skrivit denna dataskyddsdeklaration (version 22.11.2022-122341587) för att förklara för dig, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och  tillämpliga nationella lagar, vilka personuppgifter (förkortat data) vi som personuppgiftsansvariga – och de personuppgiftsbiträden som vi beställt (t.ex. leverantörer) – behandlar, kommer att behandla i framtiden och vilka lagliga alternativ du har. De termer som används ska förstås som könsneutrala.
Kort sagt: Vi informerar dig utförligt om uppgifter som vi behandlar om dig.

Sekretesspolicyer låter vanligtvis mycket tekniska och använder juridisk terminologi. Denna sekretesspolicy, å andra sidan, är avsedd att beskriva de viktigaste sakerna för dig så enkelt och transparent som möjligt. I den mån det bidrar till öppenhet förklaras tekniska termer på ett läsvänligt sätt, länkar till ytterligare information tillhandahålls och grafik används  . Vi informerar således på ett klart och enkelt språk om att vi endast behandlar personuppgifter i samband med vår affärsverksamhet om det finns en motsvarande rättslig grund. Detta är verkligen inte möjligt om man gör så kortfattade, oklara och rättstekniska förklaringar som möjligt, eftersom de ofta är standard på Internet när det gäller dataskydd. Jag hoppas att du tycker att följande förklaringar är intressanta och informativa och kanske finns det en eller annan information som du inte visste ännu. Om du fortfarande har frågor vill vi be dig att kontakta det ansvariga organet som nämns nedan eller i avtrycket, att följa de befintliga länkarna och att se ytterligare information på tredje parts webbplatser. Självklart kan du även hitta våra kontaktuppgifter i avtrycket.

Omfattning

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som behandlas av oss i företaget och för alla personuppgifter som behandlas av företag som beställts av oss (personuppgiftsbiträden). Med personuppgifter menar vi information i den mening som avses i artikel 4 nr 1 GDPR såsom namn, e-postadress och postadress för en person. Behandlingen av personuppgifter säkerställer att vi kan erbjuda och fakturera våra tjänster och produkter, oavsett om det är online eller offline. Omfattningen av denna sekretesspolicy inkluderar:

 • alla online-närvaro (webbplatser, onlinebutiker) som vi driver
 • Framträdanden på sociala medier och e-postkommunikation
 • mobilappar för smartphones och andra enheter

Kort sagt: Dataskyddsdeklarationen gäller för alla områden där personuppgifter behandlas i företaget på ett strukturerat sätt via de nämnda kanalerna. Om vi ingår rättsliga relationer med dig utanför dessa kanaler kommer vi att informera dig separat om det behövs.

Rättsliga grunder

I följande dataskyddsdeklaration ger vi dig transparent information om de rättsliga principerna och förordningarna, dvs. den rättsliga grunden för den allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter. När det gäller EU-rätten hänvisar vi till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Du kan naturligtvis läsa EU:s allmänna dataskyddsförordning online på EUR-Lex, tillgång till EU-lagstiftning, under
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Vi behandlar endast dina uppgifter om minst ett av följande villkor gäller:

 1. Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR): Du har gett oss ditt samtycke till att behandla uppgifter för ett specifikt ändamål. Ett exempel skulle vara lagring av dina inmatade data i ett kontaktformulär.
 2. Avtal (artikel 6.1 b i GDPR): För att uppfylla ett avtal eller skyldigheter före avtal med dig behandlar vi dina uppgifter. Om vi till exempel ingår ett köpeavtal med dig behöver vi personlig information i förväg.
 3. Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i GDPR): Om vi är föremål för en rättslig skyldighet behandlar vi dina uppgifter. Vi är till exempel juridiskt skyldiga att spara fakturor för bokföring. Dessa innehåller vanligtvis personuppgifter.
 4. Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR): När det gäller legitima intressen som inte begränsar dina grundläggande rättigheter förbehåller vi oss rätten att behandla personuppgifter. Vi måste till exempel behandla vissa uppgifter för att kunna driva vår webbplats säkert och ekonomiskt. Denna behandling är därför ett berättigat intresse.

Andra villkor som uppfattningen av inspelningar i allmänhetens intresse och utövandet av officiell myndighet samt skyddet av vitala intressen förekommer vanligtvis inte hos oss. I den mån en sådan rättslig grund ändå bör vara relevant kommer den att anges på lämplig plats.

Utöver EU-förordningen gäller även nationella lagar:

 • I Österrike är detta den federala lagen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (dataskyddslagen), eller DSG för kort.
 • I Tyskland gäller  den federala dataskyddslagen, förkortat BDSG.

Om andra regionala eller nationella lagar gäller kommer vi att informera dig i följande avsnitt.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Om du har några frågor om dataskydd eller behandling av personuppgifter hittar du kontaktuppgifterna till den ansvariga personen eller organet nedan:

Avtryck: https://mystery-banksy.se/impressum/

Speicherdauer

Det faktum att vi bara lagrar personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter är ett allmänt kriterium för oss. Det innebär att vi raderar personuppgifter så snart orsaken till databehandlingen inte längre föreligger. I vissa fall är vi juridiskt skyldiga att behålla vissa uppgifter även efter att det ursprungliga ändamålet har upphört att gälla, till exempel för bokföringsändamål.

Om du vill att dina uppgifter ska raderas eller återkalla ditt samtycke till databehandling kommer uppgifterna att raderas så snart som möjligt och i den mån det inte finns någon skyldighet att lagra dem.

Vi kommer att informera dig nedan om den specifika varaktigheten för respektive databehandling, om vi har ytterligare information.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

I enlighet med artiklarna 13, 14 GDPR informerar vi dig om följande rättigheter som du har rätt till för att säkerställa rättvis och transparent behandling av data:

 • Enligt artikel 15 GDPR har du rätt till information om huruvida vi behandlar dina uppgifter. Om så är fallet har du rätt att få en kopia av uppgifterna och att få följande information:
  • syftet för vilket vi utför behandlingen;
  • kategorierna, dvs. de typer av uppgifter som behandlas,
  • vem som tar emot dessa uppgifter och, om uppgifterna överförs till tredjeländer, hur säkerheten kan garanteras;
  • hur länge uppgifterna lagras
  • förekomsten av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling och rätten att invända mot behandling;
  • att du kan klaga till en tillsynsmyndighet (länkar till dessa myndigheter finns nedan);
  • uppgifternas ursprung, om vi inte har samlat in dem från dig;
  • om profilering utförs, dvs. om data automatiskt utvärderas för att få en personlig profil av dig.
 • Enligt artikel 16 GDPR har du rätt till rättelse av uppgifterna, vilket innebär att vi måste korrigera uppgifter om du hittar fel.
 • Enligt artikel 17 GDPR har du rätt till radering („rätt att bli bortglömd“), vilket specifikt innebär att du kan begära radering av dina uppgifter.
 • Enligt artikel 18 GDPR har du rätt till begränsning av behandlingen, vilket innebär att vi endast får lagra uppgifterna men inte längre använda dem.
 • Enligt artikel 20 GDPR har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att vi kommer att förse dig med dina uppgifter i ett vanligt format på begäran.
 • Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända, vilket innebär en ändring av behandlingen efter verkställighet.
  • Om behandlingen av dina uppgifter baseras på artikel 6.1 e (allmänt intresse, myndighetsutövning) eller artikel 6.1 f (berättigat intresse) kan du invända mot behandlingen. Vi kommer då att kontrollera så snart som möjligt om vi lagligen kan följa denna invändning.
  • Om data används för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får inte längre använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Om data används för profilering kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får inte längre använda dina uppgifter för profilering.
 • Enligt artikel 22 GDPR kan du ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (t.ex. profilering).
 • Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål. Det innebär att du när som helst kan klaga till dataskyddsmyndigheten om du anser att databehandlingen av personuppgifter bryter mot GDPR.

Kort sagt: Du har rättigheter – tveka inte att kontakta det ansvariga organet som anges ovan!

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen eller om dina dataskyddsanspråk har kränkts på något annat sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten. Detta är dataskyddsmyndigheten för Österrike, vars webbplats finns under https://www.dsb.gv.at/. I Tyskland finns det ett dataskyddsombud för varje förbundsstat. För ytterligare information kan du kontakta Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI). Följande lokala dataskyddsmyndighet ansvarar för vårt företag:

Säkerhet vid databehandling

För att skydda personuppgifter har vi genomfört både tekniska och organisatoriska åtgärder. Där det är möjligt krypterar eller pseudonymiserar vi personuppgifter. På detta sätt gör vi det så svårt som möjligt för tredje part att dra slutsatser om personlig information från våra uppgifter.

Artikel 25 GDPR talar här om „inbyggt dataskydd och dataskydd som standard“ och innebär att både programvara (t.ex. formulär) och hårdvara (t.ex. tillgång till serverrummet) alltid beaktas och lämpliga åtgärder vidtas. I det följande kommer vi vid behov att diskutera konkreta åtgärder.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering och https låter väldigt tekniskt och är det. Vi använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står för „secure hypertext transmission protocol“) för att överföra data tap-proof på Internet. Detta innebär att den fullständiga överföringen av all data från din webbläsare till vår webbserver är säkrad – ingen kan „avlyssna“.

Vi har därmed infört ett extra säkerhetslager och följer dataskydd genom teknikdesign (artikel 25.1 GDPR). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi säkerställa skyddet av konfidentiella data. Du kan känna igen användningen av detta skydd för dataöverföring genom den lilla låssymbolen i webbläsarens övre vänstra hörn, till vänster om internetadressen (t.ex. beispielseite.de) och användningen av schemat https (istället för http) som en del av vår internetadress.Om du vill veta mer om kryptering rekommenderar vi Google-sökningen efter „Hypertext Transfer Protocol Secure wiki“ för att få bra länkar till ytterligare information.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

I det här avsnittet vill vi förklara vad ett orderbehandlingsavtal är och varför det behövs. Eftersom ordet „orderbehandlingskontrakt“ är en ganska tungvridare, använder vi ofta bara förkortningen GCU i texten. Som de flesta företag arbetar vi inte ensamma utan använder också tjänster från andra företag eller individer själva.  På grund av inblandning av olika företag eller tjänsteleverantörer kan vi vidarebefordra personuppgifter för behandling. Dessa partners fungerar sedan som processorer med vilka vi ingår ett avtal, det så kallade orderbehandlingsavtalet (DPA). Det viktigaste för dig att veta är att behandlingen av dina personuppgifter utförs uteslutande i enlighet med våra instruktioner och måste regleras av GCU.

Vem är processorer?

Som företag och webbplatsägare är vi ansvariga för alla uppgifter vi behandlar om dig. Förutom de ansvariga kan det också finnas så kallade processorer. Detta inkluderar alla företag eller personer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Mer exakt, och enligt GDPR-definitionen: varje fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning anses vara en processor. Personuppgiftsbiträden kan därför vara tjänsteleverantörer som värd- eller molnleverantörer, betalnings- eller nyhetsbrevsleverantörer eller stora företag som Google eller Microsoft.

För bättre förståelse av terminologin, här är en översikt över de tre rollerna i GDPR:

Registrerad (du som kund eller berörd) →  personuppgiftsansvarig (vi som företag och kund) → personuppgiftsbiträde (tjänsteleverantörer som webbhotell eller molnleverantörer)

Innehållet i ett avtal om orderhantering

Som nämnts ovan har vi ingått en DPA med våra partners som fungerar som databehandlare. Framför allt står det att personuppgiftsbiträdet behandlar de uppgifter som ska behandlas uteslutande i enlighet med GDPR. Kontraktet måste ingås skriftligen, men i detta sammanhang anses det elektroniska ingåendet av kontraktet också vara „skriftligt“. Endast på grundval av avtalet sker behandlingen av personuppgifter. Kontraktet måste innehålla:

 • Engagemang för oss som personuppgiftsansvarig
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter
 • Kategorier av registrerade
 • Typ av personuppgifter
 • Typ och syfte med databehandling
 • Föremålet för och varaktigheten av databehandlingen
 • Plats för databehandling

Dessutom innehåller avtalet alla skyldigheter för bearbetningsföretaget. De viktigaste skyldigheterna är:

 • Säkerställa datasäkerhetsåtgärder
 • vidta eventuella tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter
 • för att underhålla en databehandlingskatalog
 • samarbeta med tillsynsmyndigheten för dataskydd på begäran av den senare
 • genomföra en riskanalys i förhållande till de personuppgifter som mottagits
 • Underentreprenörer får endast anlitas med den personuppgiftsansvariges skriftliga samtycke

Du kan se hur en sådan DPA ser ut konkret, till exempel under https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Här presenteras ett modellkontrakt.

Cookies

Cookies Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: beroende på respektive cookie. Mer information finns nedan eller från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.
📓 Data som behandlas: Beroende på vilken cookie som används. Mer information finns nedan eller från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.
📅 Lagringsperiod: beroende på respektive cookie, kan variera
⚖️ från timmar till år Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är cookies?

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifika data. Nedan förklarar vi vad cookies är och varför de används så att du bättre kan förstå följande sekretesspolicy.

När du surfar på Internet, använd en webbläsare. Välkända webbläsare inkluderar Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

En sak kan inte förnekas: Cookies är verkligen användbara hjälpare. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är de HTTP-cookies, eftersom det också finns andra cookies för andra applikationer. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa cookiefiler placeras automatiskt i cookiemappen, „hjärnan“ i din webbläsare. En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste även ett eller flera attribut anges.

Cookies lagrar vissa användardata om dig, till exempel språk eller personliga sidinställningar. När du besöker vår webbplats igen överför din webbläsare den „användarrelaterade“ informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig den inställning du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie sin egen fil, i andra, till exempel Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.

Följande bild visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare som Chrome och webbservern. Webbläsaren begär en webbplats och tar emot en cookie från servern, som webbläsaren använder igen så snart en annan sida begärs.

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie måste utvärderas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika data. Utgångstiden för en cookie varierar också från några minuter till några år. Cookies är inte program och innehåller inte virus, trojaner eller andra „skadedjur“. Cookies kan inte heller komma åt information från din dator.

Cookie-data kan till exempel se ut så här:

Namn: _ga
Värde:  GA1.2.1326744211.152122341587-9
Syfte:  Differentiering av webbplatsbesökare
Utgångsdatum: efter 2 år

En webbläsare bör kunna stödja dessa minimistorlekar:

 • Minst 4096 byte per cookie
 • Minst 50 cookies per domän
 • Minst 3000 cookies totalt

Vilka typer av cookies finns det?

Frågan om vilka cookies vi använder i synnerhet beror på vilka tjänster som används och klargörs i följande avsnitt i sekretesspolicyn. Vid denna tidpunkt vill vi kort diskutera de olika typerna av HTTP-cookies.

Det finns 4 typer av cookies:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa grundläggande funktioner på webbplatsen. Till exempel behövs dessa cookies när en användare lägger en produkt i kundvagnen, sedan fortsätter att surfa på andra sidor och senare går till kassan. Dessa cookies raderar inte kundvagnen, även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

Användbara cookies
Dessa cookies samlar in information om användarbeteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessutom används dessa cookies också för att mäta laddningstiden och beteendet på webbplatsen med olika webbläsare.

Riktade cookies
Dessa cookies ger en bättre användarupplevelse. Till exempel sparas angivna platser, teckenstorlekar eller formulärdata.


Reklamcookies Dessa cookies kallas också riktade cookies. De tjänar till att ge användaren individuellt anpassad reklam. Detta kan vara mycket praktiskt, men också mycket irriterande.

Vanligtvis, när du besöker en webbplats för första gången, kommer du att bli tillfrågad vilken av dessa typer av cookies du vill tillåta. Och naturligtvis lagras detta beslut också i en cookie.

Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation rekommenderar vi https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, begäran om kommentarer från Internet Engineering Task Force (IETF) som heter „HTTP State Management Mechanism“.

Syftet med behandlingen via cookies

Syftet beror i slutändan på cookien. Mer information finns nedan eller från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.

Vilka uppgifter behandlas?

Cookies är små hjälpmedel för många olika uppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera vilka uppgifter som lagras i cookies, men vi kommer att informera dig om de behandlade eller lagrade uppgifterna i följande dataskyddsdeklaration.

Lagringstid för cookies

Lagringsperioden beror på respektive cookie och specificeras ytterligare under . Vissa cookies raderas efter mindre än en timme, andra kan lagras på en dator i flera år.

De har också ett inflytande på lagringsperioden. Du kan när som helst radera alla cookies manuellt via din webbläsare (se även „Rätt att invända“ nedan). Dessutom kommer cookies baserade på samtycke att raderas senast efter återkallande av ditt samtycke, varvid lagringens laglighet förblir opåverkad fram till dess.

Rätt att göra invändningar – hur kan jag radera cookies?

Hur och om du vill använda cookies är upp till dig. Oavsett vilken tjänst eller webbplats cookies kommer från har du alltid möjlighet att ta bort, inaktivera eller endast delvis tillåta cookies. Du kan till exempel blockera cookies från tredje part men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare, om du vill ändra eller ta bort cookieinställningar, kan du hitta detta i dina webbläsarinställningar:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. Detta gör att du kan bestämma för varje enskild cookie om du tillåter cookien eller inte. Proceduren varierar beroende på webbläsare. Det är bäst att söka i instruktionerna i Google med söktermen „ta bort cookies Chrome“ eller „inaktivera cookies Chrome“ när det gäller en Chrome-webbläsare.

Rättslig grund

Sedan 2009 finns den så kallade „cookiepolicyn“. Det står att lagring av cookies kräver ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Inom EU-länderna finns det dock fortfarande mycket olika reaktioner på dessa direktiv. I Österrike har direktivet emellertid införlivats med 96 § punkt 3 i Telekommunikationsgesetz (telekommunikationslagen) (nedan kallad TKG). I Tyskland har cookiepolicyn inte införlivats som nationell lag. Istället genomfördes detta direktiv till stor del i § 15 (3) i Telemedia Act (TMG).

För strikt nödvändiga cookies finns, även om inget samtycke har lämnats, legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR), som i de flesta fall är av ekonomisk karaktär. Vi vill ge besökare på webbplatsen en trevlig användarupplevelse och vissa cookies är ofta absolut nödvändiga för detta.

Om inte absolut nödvändiga cookies används kommer detta endast att göras med ditt samtycke. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 a i GDPR.

I följande avsnitt kommer du att informeras mer detaljerat om användningen av cookies om programvaran som används använder cookies.

Webbhotell Introduktion

Webbhotell Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
Syfte: professionell hosting av webbplatsen och skydd av verksamheten📓 Bearbetade data: IP-adress, tid för webbplatsbesök
🤝, webbläsare som används och annan data. Mer information finns nedan eller hos respektive webbhotellleverantör.
📅 Lagringsperiod: beroende på respektive leverantör, men vanligtvis 2 veckor
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit.f GDPR (legitima intressen)

Vad är webbhotell?

När du besöker webbplatser idag skapas och lagras viss information – inklusive personuppgifter – automatiskt, inklusive på denna webbplats. Dessa uppgifter bör behandlas så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menar vi helheten av alla webbsidor på en domän, dvs. allt från hemsidan till den allra sista undersidan (som den här). Med domän menar vi till exempel beispiel.de eller musterbeispiel.com.

Om du vill visa en webbplats på en dator, surfplatta eller smartphone, använd ett program som kallas en webbläsare. Du känner förmodligen till några webbläsare med namn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. Vi säger kort webbläsare eller webbläsare.

För att kunna se webbplatsen måste webbläsaren ansluta till en annan dator där webbplatsens kod lagras: webbservern. Driften av en webbserver är en komplicerad och tidskrävande uppgift, varför detta vanligtvis tas över av professionella leverantörer. Dessa erbjuder webbhotell och säkerställer därmed tillförlitlig och felfri lagring av webbplatsdata. Många tekniska termer, men håll ögonen öppna, det blir ännu bättre!

När du ansluter webbläsaren till din dator (stationär, bärbar dator, surfplatta eller smartphone) och under dataöverföring till och från webbservern kan personuppgifter behandlas. Å ena sidan lagrar din dator data, å andra sidan måste webbservern också lagra data ett tag för att säkerställa korrekt drift.

En bild säger mer än tusen ord, så följande bild visar interaktionen mellan webbläsare, Internet och värdleverantören.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med databehandlingen är:

 1. Professionell hosting av webbplatsen och skydd av verksamheten
 2. för att upprätthålla drift- och IT-säkerhet
 3. Anonym utvärdering av åtkomstbeteende för att förbättra vårt erbjudande och, om nödvändigt, för att åtala eller driva anspråk

Vilka uppgifter behandlas?

Även när du besöker vår webbplats just nu lagrar vår webbserver, som är den dator där denna webbplats lagras, vanligtvis automatiskt data som

 • den fullständiga internetadressen (URL) för den besökta webbplatsen
 • Webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)
 • operativsystemet som används (t.ex. Windows 10)
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (hänvisnings-URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • värdnamn och IP-adress för den enhet från vilken åtkomsten görs (t.ex. COMPUTERNAME och 194.23.43.121)
 • Datum och tid
 • i filer, de så kallade webbserverloggfilerna

Hur länge lagras data?

Som regel lagras ovanstående data i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att dessa uppgifter kommer att ses av myndigheter i händelse av olagligt beteende.

Kort sagt: ditt besök loggas av vår leverantör (företag som driver vår webbplats på speciella datorer (servrar), men vi vidarebefordrar inte dina uppgifter utan samtycke!

Rättslig grund

Lagligheten av behandlingen av personuppgifter i samband med webbhotell följer av artikel 6.1 f i GDPR (skydd av legitima intressen), eftersom användningen av professionell hosting hos en leverantör är nödvändig för att presentera företaget på Internet på ett säkert och användarvänligt sätt och, om nödvändigt, för att kunna driva attacker och anspråk från dem.

Som regel finns det ett avtal mellan oss och värdleverantören för orderbehandling i enlighet med artikel 28 f. GDPR, som garanterar överensstämmelse med dataskydd och garanterar datasäkerhet.

Webbplats Modulära system Introduktion

Webbplatsens modulära system Dataskyddsdeklaration Sammanfattning
👥 Registrerade:  Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som teknisk användningsinformation som webbläsaraktivitet, klickströmsaktiviteter, sessionsvärmekartor samt kontaktuppgifter, IP-adress eller din geografiska plats. Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy och i leverantörernas sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: beror på leverantören Rättslig
⚖️ grund: Artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen), artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke)

Vad är modulära system för webbplatser?

Vi använder ett webbplatsbyggarsystem för vår webbplats. Modulära system är speciella former av ett innehållshanteringssystem (CMS). Med ett modulärt system kan webbplatsoperatörer skapa en webbplats mycket enkelt och utan programmeringskunskap. I många fall erbjuder webbhotell också modulära system. Genom att använda ett modulsystem kan personuppgifter också samlas in, lagras och behandlas av dig. I denna dataskyddstext ger vi dig allmän information om databehandling av modulära system. Mer information finns i leverantörens dataskyddsdeklarationer.

Varför använder vi webbplatsbyggarsystem för vår webbplats?

Den största fördelen med ett modulärt system är dess användarvänlighet. Vi vill erbjuda dig en tydlig, enkel och koncis webbplats som vi enkelt kan driva och underhålla själva – utan extern support. Ett modulärt system erbjuder nu många användbara funktioner som vi också kan använda utan programmeringskunskap. Detta gör att vi kan utforma vår webbplats enligt våra önskemål och erbjuda dig en informativ och trevlig tid på vår webbplats.

Vilka data lagras av ett modulärt system?

Naturligtvis beror den exakta informationen som lagras på det webbplatsbyggarsystem som används. Varje leverantör behandlar och samlar in olika uppgifter om webbplatsbesökaren. Teknisk användningsinformation som operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, språk- och tangentbordsinställningar, webbhotell och datum för ditt webbplatsbesök samlas dock vanligtvis in. Dessutom kan spårningsdata (t.ex. webbläsaraktivitet, klickströmsaktiviteter, sessionsvärmekartor etc.) också bearbetas. Dessutom kan personuppgifter också samlas in och lagras. Detta är vanligtvis kontaktinformation som e-postadress, telefonnummer (om du har angett dem), IP-adress och geografisk platsdata. Du kan ta reda på exakt vilka data som lagras i leverantörens sekretesspolicy.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan i samband med det webbplatsbyggarsystem som används, om vi har ytterligare information. I leverantörens integritetspolicy hittar du detaljerad information om detta. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Det kan vara så att leverantören lagrar data om dig enligt sina egna specifikationer, som vi inte har något inflytande över.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också när som helst kontakta den person som är ansvarig för det webbplatsbyggarsystem som används. Kontaktuppgifter finns antingen i vår integritetspolicy eller på respektive leverantörs webbplats.

Cookies som leverantörer använder för sina funktioner kan raderas, inaktiveras eller hanteras i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Observera dock att inte alla funktioner kanske fungerar som vanligt.

Rättslig grund

Vi har ett legitimt intresse av att använda ett webbplatsbyggarsystem för att optimera vår onlinetjänst och presentera den effektivt och användartilltalande för dig. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara modulsystemet om du har gett ditt samtycke.

I den mån behandlingen av data inte är absolut nödvändig för driften av webbplatsen, kommer uppgifterna endast att behandlas på grundval av ditt samtycke. Detta gäller särskilt spårningsaktiviteter. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 a i GDPR.

Med denna dataskyddsdeklaration har vi fört dig närmare den viktigaste allmänna informationen om databehandling. Om du vill veta mer om detta hittar du ytterligare information – om tillgänglig – i följande avsnitt eller i leverantörens sekretesspolicy.

WordPress.com Integritetspolicy

Vi använder WordPress.com, ett webbplatsbyggarsystem, för vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

WordPress behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

WordPress använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig WordPress att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, bearbetas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Databehandlingsavtalen, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom att använda WordPress.com i sekretesspolicyn på https://automattic.com/de/privacy/.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) WordPress.com

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal (DPA) med WordPress.com i den mening som avses i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan ta reda på exakt vad en DPA är och framför allt vad som måste ingå i en DPA i vårt allmänna avsnitt „Order Processing Agreement (DPA)“.

Detta avtal krävs enligt lag eftersom WordPress.com behandlar personuppgifter för vår räkning. Det klargör att WordPress.com endast får behandla de uppgifter du får från oss i enlighet med våra instruktioner och måste följa GDPR. Länken till orderhanteringsavtalet (DPA) finns under https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Introduktion till webbanalys

Webbanalys Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen. 🤝
📓 Data bearbetas: Få åtkomst till statistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Mer information finns på det webbanalysverktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilket webbanalysverktyg
⚖️ som används Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är webbanalys?

Vi använder programvara på vår webbplats för att utvärdera webbplatsbesökarnas beteende, eller kort sagt webbanalys. Detta samlar in data som respektive leverantör av analysverktyg (även kallat spårningsverktyg) lagrar, hanterar och bearbetar. Med hjälp av uppgifterna skapas och görs analyser av användarbeteende på vår webbplats tillgängliga för oss som webbplatsoperatör. Dessutom erbjuder de flesta verktyg olika testalternativ. Vi kan till exempel testa vilka erbjudanden eller vilket innehåll som bäst tas emot av våra besökare. För detta ändamål visar vi dig två olika erbjudanden under en begränsad tidsperiod. Efter testet (så kallat A/B-test) vet vi vilken produkt eller vilket innehåll våra webbplatsbesökare tycker är mer intressant. För sådana testprocedurer, liksom för andra analysprocedurer, kan användarprofiler också skapas och data lagras i cookies.

Varför gör vi webbanalys?

Med vår hemsida har vi ett tydligt mål i åtanke: vi vill leverera marknadens bästa webberbjudande för vår bransch. För att uppnå detta mål vill vi å ena sidan erbjuda det bästa och mest intressanta erbjudandet och å andra sidan se till att du känner dig helt bekväm på vår webbplats. Med hjälp av webbanalysverktyg kan vi titta närmare på beteendet hos våra webbplatsbesökare och sedan förbättra vår webbplats för dig och oss därefter. Vi kan till exempel se hur gamla våra besökare är i genomsnitt, var de kommer ifrån, när vår webbplats är mest besökt eller vilket innehåll eller vilka produkter som är särskilt populära. All denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och därmed anpassa den till dina behov, intressen och önskemål.

Vilka uppgifter behandlas?

Naturligtvis beror den exakta data som lagras på de analysverktyg som används. Men som regel lagras det vanligtvis, till exempel vilket innehåll du tittar på på vår webbplats, vilka knappar eller länkar du klickar på, när du besöker en sida, vilken webbläsare du använder, med vilken enhet (PC, surfplatta, smartphone, etc.) Du besöker webbplatsen eller vilket datorsystem du använder. Om du har samtyckt till att platsdata också kan samlas in kan dessa också behandlas av leverantören av webbanalysverktyget.

Dessutom lagras din IP-adress. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är IP-adresser personuppgifter. Din IP-adress lagras dock vanligtvis pseudonymiserad (dvs. i oigenkännlig och förkortad form). För testning, webbanalys och webboptimering lagras inga direkta data, såsom ditt namn, ålder, adress eller e-postadress. Alla dessa uppgifter, om de samlas in, lagras pseudonymiserade. Så du kan inte identifieras som en person.

Följande exempel visar schematiskt hur Google Analytics fungerar som ett exempel på klientbaserad webbspårning med Java-skriptkod.

Hur länge respektive data lagras beror alltid på leverantören. Vissa cookies lagrar data endast i några minuter eller tills du lämnar webbplatsen, andra cookies kan lagra data i flera år.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Om det, som i fallet med redovisning, krävs enligt lag, till exempel, kan denna lagringsperiod också överskridas.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Rättslig grund

Användningen av webbanalys kräver ditt samtycke, vilket vi har fått med vår cookie-popup. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, som det kan ske när det samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke har vi ett legitimt intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av webbanalys upptäcker vi fel på webbplatsen, kan identifiera attacker och förbättra lönsamheten. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara verktygen om du har gett ditt samtycke.

Eftersom webbanalysverktyg använder cookies rekommenderar vi också att du läser vår allmänna integritetspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka data som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Information om specifika webbanalysverktyg finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

API för Facebook-konverteringar Datenschutzerklärung

Vi använder Facebook Conversions API, ett verktyg för händelsespårning på serversidan, på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ansvarar för Europa.

Facebook behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas med hjälp av Facebook Conversions API i sekretesspolicyn för https://www.facebook.com/about/privacy.

Sekretesspolicy för Google Site Kit

Google Site Kit Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen. 🤝
📓 Data bearbetas: Få åtkomst till statistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Mer information finns nedan och i sekretesspolicyn för Google Analytics.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka egenskaper
⚖️ som används Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Var ist Google Site Kit?

Vi har integrerat WordPress-plugin Google Site Kit från det amerikanska företaget Google Inc. För Europa ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med Google Site Kit kan vi snabbt och enkelt se statistik från olika Google-produkter som Google Analytics direkt i vår WordPress-instrumentpanel. Bland annat samlar verktyget eller verktygen som är integrerade i Google Site Kit också in personuppgifter från dig. I denna sekretesspolicy förklarar vi varför vi använder Google Site Kit, hur länge och var data lagras och vilka andra dataskyddstexter som är relevanta för dig i detta sammanhang.

Google Site Kit är ett plugin för innehållshanteringssystemet WordPress. Detta plugin låter oss se viktig statistik för webbplatsanalys direkt i vår instrumentpanel. Det här är statistik som samlas in av andra produkter från Google. Först och främst från Google Analytics. Förutom Google Analytics kan tjänsterna Google Search Console, Page Speed Insight, Google AdSense, Google Optimize och Google Tag Manager också länkas till Google Site Kit.

Varför använder vi Google Site Kit på vår webbplats?

Som tjänsteleverantör är det vårt jobb att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Du ska trivas på vår hemsida och snabbt och enkelt hitta exakt det du söker. Statistiska utvärderingar hjälper oss att lära känna dig bättre och att anpassa vårt erbjudande efter dina önskemål och intressen. Vi använder olika Google-verktyg för dessa utvärderingar. Site Kit gör vårt arbete mycket enklare i detta avseende eftersom vi kan se och analysera statistiken för Googles produkter direkt i instrumentpanelen. Så vi behöver inte längre registrera oss för respektive verktyg. Site Kit erbjuder således alltid en bra översikt över de viktigaste analysdata.

Vilka data lagrar Google Site Kit?

Om du aktivt har samtyckt till spårningsverktyg i cookiemeddelandet (även kallat skript eller banner) ställer Googles produkter som Google Analytics in cookies och skickar data om ditt användarbeteende, till exempel om ditt användarbeteende, till Google, där det lagras och behandlas. Detta inkluderar även personuppgifter som din IP-adress.

För mer detaljerad information om de enskilda tjänsterna har vi separata textavsnitt i denna sekretesspolicy. Se till exempel vår sekretesspolicy för Google Analytics. Här går vi in i detalj om de insamlade uppgifterna. Du får lära dig hur länge Google Analytics lagrar, hanterar och behandlar data, vilka cookies som kan användas och hur du förhindrar datalagring. Vi har också våra egna sekretesspolicyer med omfattande information för andra Google-tjänster som Google Tag Manager eller Google AdSense.

I det följande visar vi dig exempel på Google Analytics-cookies som kan ställas in i din webbläsare, förutsatt att du i princip har samtyckt till databehandling av Google. Observera att dessa cookies endast är ett urval:

Namn: _ga value:2.1326744211.152122341587-2
Syfte:
Som standard använder .js Analytics cookie-_ga för att lagra användar-ID:t. I grund och botten tjänar det till att skilja webbplatsbesökarna.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: _gid
Värde: 2.1687193234.152122341587-7
Syfte: Denna cookie används också för att skilja webbplatsbesökare.
Utgångsdatum: efter 24 timmar

Namn: _gat_gtag_UA_<property-id>
Värde:  1
Syfte: Denna cookie används för att sänka begärandefrekvensen.
Utgångsdatum: efter 1 minut

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar insamlad data på sina egna Google-servrar, som distribueras över hela världen. De flesta servrar finns i USA och därför är det lätt möjligt att dina data också lagras där. På https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du se exakt var företaget distribuerar servrar.

Data som samlas in av Google Analytics lagras i 26 månader. Dina användardata kommer då att raderas. Lagringsperioden gäller för all data som är associerad med cookies, användaridentifiering och reklam-ID.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har alltid rätt att få information om dina uppgifter, att få dina uppgifter raderade, korrigerade eller begränsade. Du kan också när som helst inaktivera, ta bort eller hantera cookies i din webbläsare.

Om du i princip vill inaktivera, ta bort eller hantera cookies hittar du motsvarande länkar till respektive instruktioner från de mest populära webbläsarna under avsnittet „Cookies“.

Rättslig grund

Användningen av Google Site Kit kräver ditt samtycke, vilket vi har fått med vår cookie-popup. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, som det kan ske när det samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke har vi ett legitimt intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende och därmed förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Site Kit kan vi upptäcka webbplatsfel, identifiera attacker och förbättra lönsamheten. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Vi använder dock bara Google Site Kit om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar dina uppgifter, även i USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Google använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, bearbetas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Villkoren för databehandling i Google Ads, som hänvisar till standardavtalsvillkoren, finns på https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Om du vill veta mer om Googles databehandling rekommenderar vi Googles omfattande sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Introduktion till e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring Sammanfattning
👥  Registrerade: Nyhetsbrevsprenumeranter
🤝 Syfte: Direktreklam via e-post, anmälan om systemrelevanta händelser
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som angavs vid registreringen, men åtminstone e-postadressen. Mer information finns i det e-postmarknadsföringsverktyg som används.
📅 Lagringsperiod: Prenumerationens
⚖️ varaktighet Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är e-postmarknadsföring?

För att hålla dig uppdaterad använder vi oss även av möjligheten till e-postmarknadsföring. Om du har samtyckt till att få våra e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kommer dina uppgifter också att behandlas och lagras. E-postmarknadsföring är en delmängd av onlinemarknadsföring. Det handlar om att skicka nyheter eller allmän information om ett företag, produkter eller tjänster via e-post till en viss grupp människor som är intresserade.

Om du vill delta i vår e-postmarknadsföring (vanligtvis via nyhetsbrev) behöver du vanligtvis bara registrera dig med din e-postadress. För att göra detta, fyll i ett onlineformulär och skicka in det. Det kan dock också hända att vi ber dig om din hälsning och ditt namn så att vi också kan skriva till dig personligen.

I grund och botten fungerar prenumeration på nyhetsbrev med hjälp av det så kallade „dubbla opt-in-förfarandet“. När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats får du ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering av nyhetsbrevet. Detta säkerställer att e-postadressen tillhör dig och att ingen har registrerat sig med en utländsk e-postadress. Vi eller ett meddelandeverktyg vi använder loggar varje enskild inloggning. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bevisa den juridiskt korrekta registreringsprocessen. Som regel lagras registreringstiden, tidpunkten för registreringsbekräftelsen och din IP-adress. Dessutom loggas den också när du gör ändringar i dina lagrade data.

Varför använder vi e-postmarknadsföring?

Naturligtvis vill vi hålla kontakten med dig och alltid presentera de viktigaste nyheterna om vårt företag. För detta ändamål använder vi bland annat e-postmarknadsföring – ofta kallat „nyhetsbrev“ – som en väsentlig del av vår marknadsföring på nätet. Om du samtycker till detta eller om det är tillåtet enligt lag kommer vi att skicka nyhetsbrev, systemmeddelanden eller andra meddelanden via e-post. När vi använder termen „nyhetsbrev“ i följande text menar vi främst regelbundet skickade e-postmeddelanden. Naturligtvis vill vi inte störa dig med vårt nyhetsbrev på något sätt. Därför strävar vi alltid efter att endast erbjuda relevant och intressant innehåll. Du kan till exempel ta reda på mer om vårt företag, våra tjänster eller produkter. Eftersom vi alltid förbättrar våra erbjudanden kommer du alltid att få reda på det via vårt nyhetsbrev när det finns nyheter eller när vi för närvarande erbjuder speciella, lukrativa kampanjer. Om vi anlitar en tjänsteleverantör som erbjuder ett professionellt utskicksverktyg för vår e-postmarknadsföring gör vi detta för att kunna erbjuda dig snabba och säkra nyhetsbrev. Syftet med vår e-postmarknadsföring är i grunden att informera dig om nya erbjudanden och även att komma närmare våra affärsmål.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev via vår hemsida bekräftar du ditt medlemskap i en e-postlista via e-post. Förutom din IP-adress och e-postadress kan även din titel, namn, adress och telefonnummer komma att lagras. Men bara om du samtycker till denna datalagring. De uppgifter som markerats som sådana är nödvändiga för att du ska kunna delta i den erbjudna tjänsten. Informationen är frivillig, men underlåtenhet att tillhandahålla detta kommer att leda till att du inte kan använda tjänsten. Dessutom kan information om din enhet eller ditt föredragna innehåll också lagras på vår webbplats. Du kan läsa mer om lagring av data när du besöker en webbplats i avsnittet „Automatisk datalagring“. Vi registrerar din samtyckesförklaring så att vi alltid kan bevisa att den överensstämmer med våra lagar.

Behandlingens varaktighet

Om du avregistrerar dig från din e-postadress från vår distributionslista för e-post/nyhetsbrev kan vi lagra din adress i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen så att vi fortfarande kan bevisa ditt samtycke vid den tidpunkten. Vi får endast behandla dessa uppgifter om vi måste försvara oss mot eventuella anspråk.

Men om du bekräftar att du har gett oss ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet kan du när som helst skicka in en individuell begäran om radering. Om du invänder mot ditt samtycke permanent förbehåller vi oss rätten att lagra din e-postadress i en svartlista. Så länge du frivilligt har prenumererat på vårt nyhetsbrev kommer vi naturligtvis också att behålla din e-postadress.

Rätt att göra invändningar

Du har möjlighet att avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet när som helst. Allt du behöver göra är att återkalla ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet. Detta tar vanligtvis bara några sekunder eller ett eller två klick. I de flesta fall hittar du en länk för att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt i slutet av varje e-postmeddelande. Om länken i nyhetsbrevet verkligen inte kan hittas, vänligen kontakta oss via e-post så avbryter vi din prenumeration på nyhetsbrevet omedelbart.

Rättslig grund

Vårt nyhetsbrev skickas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Det innebär att vi endast får skicka ett nyhetsbrev till dig om du aktivt har registrerat dig för det i förväg. Vid behov kan vi också skicka reklammeddelanden på grundval av § 7 Abs. 3 UWG, förutsatt att du har blivit vår kund och inte har invänt mot användningen av din e-postadress för direktreklam.

Information om specifika e-postmarknadsföringstjänster och hur de behandlar personuppgifter finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Messenger & Kommunikation Introduktion

Messenger & Communication Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 av registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Kontaktförfrågningar och allmän kommunikation mellan oss och dig
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, allmänna innehållsdata, IP-adress om tillämpligtMer information finns i de verktyg som används i varje enskilt fall.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka messenger- och kommunikationsfunktioner
⚖️ som används Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen), artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. b. GDPR (avtalsförpliktelser eller skyldigheter före avtal)

Vad är Messenger & kommunikationsfunktioner?

Vi erbjuder olika alternativ på vår webbplats (t.ex. messenger- och chattfunktioner, online- eller kontaktformulär, e-post, telefon) för att kommunicera med oss. Dina uppgifter kommer också att behandlas och lagras i den mån det är nödvändigt för att svara på din begäran och våra efterföljande åtgärder.

Förutom klassiska kommunikationsmedel som e-post, kontaktformulär eller telefon använder vi också chattar eller budbärare. Den vanligaste messenger-funktionen just nu är WhatsApp, men naturligtvis finns det många olika leverantörer som erbjuder messenger-funktioner specifikt för webbplatser. Om innehållet är end-to-end-krypterat anges detta i de enskilda dataskyddstexterna eller i respektive leverantörs dataskyddsdeklaration. End-to-end-kryptering betyder inget annat än att innehållet i ett meddelande inte är synligt ens för leverantören. Information om din enhet, platsinställningar och andra tekniska data kan dock fortfarande bearbetas och lagras.

Varför använder vi messenger & kommunikationsfunktioner?

Kommunikationsmöjligheter med dig är av stor vikt för oss. När allt kommer omkring vill vi prata med dig och svara på alla möjliga frågor om vår tjänst på bästa möjliga sätt. En väl fungerande kommunikation är en viktig del av vår service. Med de praktiska messenger- och kommunikationsfunktionerna kan du alltid välja de som är mest kära för dig. I undantagsfall kan det dock också hända att vi inte svarar på vissa frågor via chatt eller messenger. Så är det till exempel när det gäller interna avtalsfrågor. Här rekommenderar vi andra kommunikationsalternativ som e-post eller telefon.

Som regel antar vi att vi förblir ansvariga enligt dataskyddslagstiftningen, även om vi använder tjänsterna på en social medieplattform. EU-domstolen har dock slagit fast att operatören av den sociala medieplattformen tillsammans med oss i vissa fall kan vara gemensamt ansvarig i den mening som avses i artikel 26 GDPR. I den mån detta är fallet påpekar vi detta separat och arbetar på grundval av ett avtal i detta avseende. Kärnan i avtalet beskrivs nedan på den berörda plattformen.

Observera att när du använder våra inbyggda element kan dina uppgifter också behandlas utanför Europeiska unionen, eftersom många leverantörer, som Facebook Messenger eller WhatsApp, är amerikanska företag. Som ett resultat kanske du inte enkelt kan göra anspråk på eller genomdriva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vilka data som lagras och behandlas beror exakt på respektive leverantör av messenger- och kommunikationsfunktionerna. I grund och botten är detta data som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och innehållsdata som all information som du anger i ett kontaktformulär. I de flesta fall lagras också information om din enhet och IP-adress. Data som samlas in via en messenger & kommunikationsfunktion lagras också på leverantörens servrar.

Om du vill veta exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av respektive leverantör och hur du kan invända mot databehandling, bör du läsa respektive dataskyddsdeklaration från företaget noggrant.

Hur länge lagras data?

Hur länge uppgifterna behandlas och lagras beror främst på vilka verktyg vi använder. Du kan läsa mer om databehandlingen av varje verktyg nedan. Leverantörernas dataskyddsdeklarationer anger vanligtvis exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas under hur lång tid. I princip behandlas personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster. När data lagras i cookies varierar lagringstiden kraftigt. Uppgifterna kan raderas omedelbart efter att ha lämnat en webbplats, men de kan också förbli lagrade i flera år. Därför bör du titta på varje enskild cookie i detalj om du vill veta mer om datalagring. I de flesta fall hittar du också informativ information om de enskilda kakorna i de enskilda leverantörernas sekretesspolicyer.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. För mer information, se avsnittet om samtycke.

Eftersom messenger & kommunikationsfunktioner kan använda cookies rekommenderar vi också vår allmänna integritetspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka data som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras via integrerade messenger- och kommunikationsfunktioner ska detta samtycke vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). Vi behandlar din begäran och hanterar dina uppgifter inom ramen för avtals- eller föravtalsförhållanden för att uppfylla våra skyldigheter före avtal och avtal eller för att svara på förfrågningar. Grunden för detta är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. b. GDPR. I princip, om samtycke ges, kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners.

Sekretesspolicy för Facebook Messenger

Vi använder kommunikationsverktyget Facebook Messenger på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ansvarar för Europa.

Facebook behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks databehandlingsvillkor, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom att använda Facebook i sekretesspolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) Facebook Messenger

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (DPA) med Facebook i den mening som avses i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan ta reda på exakt vad en DPA är och framför allt vad som måste ingå i en DPA i vårt allmänna avsnitt „Order Processing Agreement (DPA)“.

Detta avtal krävs enligt lag eftersom Facebook behandlar personuppgifter för vår räkning. Det klargör att Facebook endast får behandla data som de får från oss i enlighet med våra instruktioner och måste följa GDPR. Länken till orderhanteringsavtalet (DPA) finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Introduktion till sociala medier

Sammanfattning av sekretesspolicy för
👥 sociala medier Registrerade:  Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Presentation och optimering av vår tjänst, kontakt med besökare, intresserade etc., reklam
📓 Bearbetade uppgifter: Data som telefonnummer, e-postadresser, kontaktuppgifter, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka sociala medieplattformar
⚖️ som används Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är sociala medier?

Förutom vår webbplats är vi också aktiva på olika sociala medieplattformar. Användardata kan behandlas så att vi specifikt kan adressera användare som är intresserade av oss via sociala nätverk. Dessutom kan delar av en social medieplattform också bäddas in direkt på vår webbplats. Detta är till exempel fallet om du klickar på en så kallad social knapp på vår webbplats och vidarebefordras direkt till vår närvaro på sociala medier. Så kallade sociala medier eller sociala medier är webbplatser och appar genom vilka registrerade medlemmar kan producera innehåll, utbyta innehåll öppet eller i vissa grupper och nätverka med andra medlemmar.

Varför använder vi sociala medier?

I flera år har sociala medieplattformar varit den plats där människor kommunicerar och ansluter online. Med vår närvaro på sociala medier kan vi föra våra produkter och tjänster närmare intresserade parter. De sociala medieelementen som är integrerade på vår webbplats hjälper dig att byta till vårt sociala medieinnehåll snabbt och utan komplikationer.

De uppgifter som lagras och behandlas genom din användning av en social mediekanal är i första hand avsedda att kunna utföra webbanalyser. Syftet med dessa analyser är att kunna utveckla mer exakta och personliga marknadsförings- och reklamstrategier. Beroende på ditt beteende på en social medieplattform, med hjälp av de utvärderade uppgifterna, kan lämpliga slutsatser dras om dina intressen och så kallade användarprofiler kan skapas. Detta gör det också möjligt för plattformarna att presentera skräddarsydda annonser för dig. I de flesta fall ställs cookies in i din webbläsare för detta ändamål, som lagrar data om ditt användningsbeteende.

Som regel antar vi att vi förblir ansvariga enligt dataskyddslagstiftningen, även om vi använder tjänsterna på en social medieplattform. EU-domstolen har dock slagit fast att operatören av den sociala medieplattformen tillsammans med oss i vissa fall kan vara gemensamt ansvarig i den mening som avses i artikel 26 GDPR. I den mån detta är fallet påpekar vi detta separat och arbetar på grundval av ett avtal i detta avseende. Kärnan i avtalet återges sedan nedan på den berörda plattformen.

Observera att när du använder de sociala medieplattformarna eller våra inbyggda element kan data från dig också behandlas utanför Europeiska unionen, eftersom många sociala mediekanaler, som Facebook eller Twitter, är amerikanska företag. Som ett resultat kanske du inte enkelt kan göra anspråk på eller genomdriva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vilka data som lagras och behandlas beror exakt på respektive leverantör av den sociala medieplattformen. Men vanligtvis är det data som telefonnummer, e-postadresser, data du anger i ett kontaktformulär, användardata som vilka knappar du klickar på, vem du gillar eller följer, när du besökte vilka sidor, information om din enhet och din IP-adress. De flesta av dessa uppgifter lagras i cookies. Speciellt om du själv har en profil på den besökta sociala mediekanalen och är inloggad kan data länkas till din profil.

All data som samlas in via en social medieplattform lagras också på leverantörernas servrar. Således har endast leverantörerna tillgång till uppgifterna och kan ge dig lämplig information eller göra ändringar.

Om du vill veta exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av leverantörerna av sociala medier och hur du kan invända mot databehandling, bör du läsa respektive dataskyddsdeklaration från företaget noggrant. Även om du har frågor om datalagring och databehandling eller vill hävda motsvarande rättigheter rekommenderar vi att du kontaktar leverantören direkt.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. Till exempel lagrar den sociala medieplattformen Facebook data tills den inte längre behövs för sitt eget syfte. Kunddata som jämförs med dina egna användardata kommer dock att raderas inom två dagar. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Om det, som i fallet med redovisning, krävs enligt lag, till exempel, kan denna lagringsperiod också överskridas.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredje part, såsom inbäddade element i sociala medier. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Eftersom verktyg för sociala medier kan använda cookies rekommenderar vi också vår allmänna integritetspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka data som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras genom integrerade element i sociala medier, ska detta samtycke anses vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). I princip, om samtycke ges, kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Ändå använder vi bara verktygen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tittar på respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller cookiepolicy.

Information om specifika sociala medieplattformar finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Facebooks sekretesspolicy

Facebooks sekretesspolicy Sammanfattning
👥  Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Behandlade uppgifter: Data som kunddata, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.Mer information finns nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills uppgifterna inte längre är
⚖️ användbara för Facebooks ändamål Rättslig grund: Artikel 6.1  lit. a GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen)

Vad är Facebook-verktyg?

Vi använder utvalda verktyg från Facebook på vår webbplats. Facebook är ett socialt medienätverk av företaget Meta Platforms Inc., eller för det europeiska området av företaget Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Med hjälp av dessa verktyg kan vi erbjuda dig och personer som är intresserade av våra produkter och tjänster det bästa möjliga erbjudandet.

Om data samlas in och vidarebefordras från dig via våra inbäddade Facebook-element eller via vår Facebook-sida (fansida) är både vi och Facebook Ireland Ltd. ansvariga för detta. Facebook är ensamt ansvarigt för den fortsatta behandlingen av dessa uppgifter. Våra gemensamma åtaganden har också skrivits in i ett offentligt tillgängligt avtal enligt https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Det står till exempel att vi tydligt måste informera dig om användningen av Facebook-verktyg på vår webbplats. Dessutom är vi också ansvariga för att verktygen integreras på vår webbplats på ett säkert sätt enligt dataskyddslagstiftningen. Facebook, å andra sidan, ansvarar till exempel för datasäkerheten för Facebook-produkter. Om du har några frågor om datainsamling och databehandling av Facebook kan du kontakta företaget direkt. Om du ställer frågan till oss är vi skyldiga att vidarebefordra den till Facebook.

Nedan ger vi en översikt över de olika Facebook-verktygen, vilken data som skickas till Facebook och hur du kan radera dessa data.

Förutom många andra produkter erbjuder Facebook också de så kallade „Facebook Business Tools“. Detta är det officiella namnet på Facebook. Men eftersom termen knappast är känd bestämde vi oss för att kalla dem bara Facebook-verktyg. Dessa inkluderar:

 • Facebook-Pixel
 • sociala plugin-program (t.ex. knappen „Gilla“ eller „Dela“)
 • Facebook-inloggning
 • Konto Kit
 • API:er (programmeringsgränssnitt)
 • SDK:er (samling av programmeringsverktyg)
 • Plattformsintegrationer
 • Plugin-program
 • Koder
 • Specifikationer
 • Dokumentation
 • Teknik och tjänster

Genom dessa verktyg utökar Facebook tjänster och har möjlighet att få information om användaraktiviteter utanför Facebook.

Varför använder vi Facebook-verktyg på vår webbplats?

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för människor som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av annonser (Facebook-annonser) kan vi nå exakt dessa människor. För att användarna ska kunna visas lämplig reklam behöver Facebook dock information om människors önskemål och behov. På detta sätt får företaget information om användarbeteende (och kontaktuppgifter) på vår webbplats. Som ett resultat samlar Facebook in bättre användardata och kan visa intresserade personer lämplig reklam om våra produkter eller tjänster. Verktygen möjliggör därmed skräddarsydda reklamkampanjer på Facebook.

Facebook kallar data om ditt beteende på vår webbplats för „händelsedata“. Dessa används också för mät- och analystjänster. Facebook kan därmed skapa „kampanjrapporter“ för vår räkning om effekten av våra reklamkampanjer. Dessutom ger analyser oss en bättre inblick i hur du använder våra tjänster, vår webbplats eller våra produkter. Som ett resultat använder vi några av dessa verktyg för att optimera din användarupplevelse på vår webbplats. Du kan till exempel använda de sociala plugin-programmen för att dela innehåll på vår webbplats direkt på Facebook.

Vilka data lagras av Facebook-verktyg?

Genom att använda enskilda Facebook-verktyg kan personuppgifter (kunddata) skickas till Facebook. Beroende på vilka verktyg som används kan kunddata som namn, adress, telefonnummer och IP-adress skickas.

Facebook använder denna information för att jämföra data med de uppgifter den har om dig (om du är Facebook-medlem). Innan kunddata överförs till Facebook sker en så kallad „hashing“. Detta innebär att en godtyckligt stor datamängd omvandlas till en sträng. Detta tjänar också till att kryptera data.

Förutom kontaktdata överförs också „händelsedata“. „Händelsedata“ betyder den information vi får om dig på vår webbplats. Till exempel vilka undersidor du besöker eller vilka produkter du köper från oss. Facebook delar inte den information som det tar emot med tredje part (t.ex. annonsörer) om inte företaget har uttryckligt tillstånd eller är juridiskt skyldigt att göra det. „Händelsedata“ kan också kopplas till kontaktuppgifter. Detta gör att Facebook kan erbjuda bättre personlig annonsering. Efter den ovannämnda matchningsprocessen raderar Facebook kontaktdata igen.

För att kunna leverera annonser på ett optimerat sätt använder Facebook endast händelsedata om den har kombinerats med annan data (som samlats in av Facebook på andra sätt). Facebook använder också dessa händelsedata för säkerhets-, skydds-, utvecklings- och forskningsändamål. Mycket av dessa data överförs till Facebook via cookies. Cookies är små textfiler som används för att lagra data eller information i webbläsare. Beroende på vilka verktyg som används och om du är Facebook-medlem skapas olika antal cookies i din webbläsare. I beskrivningarna av de enskilda Facebook-verktygen går vi in mer i detalj om enskilda Facebook-cookies. Allmän information om användningen av Facebook-cookies finns också på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I grund och botten lagrar Facebook data tills den inte längre behövs för sina egna tjänster och Facebook-produkter. Facebook har servrar över hela världen där dess data lagras. Kunddata kommer dock att raderas inom 48 timmar efter att de har jämförts med dina egna användardata.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till information, korrigering, portabilitet och radering av dina uppgifter.

En fullständig radering av uppgifterna sker endast om du helt tar bort ditt Facebook-konto. Så här tar du bort ditt Facebook-konto:

1) På höger sida av Facebook klickar du på Inställningar.

2) Klicka sedan på „Din Facebook-information“ i den vänstra kolumnen.

3) Klicka nu på „Avaktivering och radering“.

4) Välj nu „Ta bort konto“ och klicka sedan på „Nästa och ta bort konto“

5) Ange nu ditt lösenord, klicka på „Nästa“ och sedan på „Ta bort konto“

De uppgifter som Facebook tar emot via vår webbplats lagras bland annat via cookies (t.ex. sociala plugins). I din webbläsare kan du inaktivera, ta bort eller hantera enskilda eller alla cookies. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Under avsnittet „Cookies“ hittar du motsvarande länkar till respektive instruktioner från de mest populära webbläsarna.

Om du inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. Så du kan bestämma för varje enskild cookie om du tillåter det eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade Facebook-verktyg är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 a i GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Ändå använder vi bara verktygen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tittar på Facebooks integritetspolicy eller cookiepolicy.

Facebook behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Vi hoppas att vi har fört dig närmare den viktigaste informationen om användningen och databehandlingen av Facebook-verktygen. Om du vill veta mer om hur Facebook använder dina data rekommenderar vi att du läser datapolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Sekretesspolicy för Facebook Fanpage

Vi har också en Facebook-fansida för vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ansvarar för Europa.

Facebook behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks databehandlingsvillkor, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom att använda Facebook i sekretesspolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy.

Sekretesspolicy för Instagram

Instagram sekretesspolicy Sammanfattning
👥  Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.Mer information finns nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills Instagram inte längre behöver
⚖️ uppgifterna för sina ändamål Rättslig grund: Artikel 6, stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen)

Vad är Instagram?

Vi har integrerade funktioner på Instagram på vår webbplats. Instagram är en social medieplattform för Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram har varit ett dotterbolag till Meta Platforms Inc sedan 2012 och är en del av Facebook-produkterna. Inbäddning av Instagram-innehåll på vår webbplats kallas inbäddning. Detta gör att vi kan visa dig innehåll som knappar, foton eller videor från Instagram direkt på vår webbplats. Om du besöker sidor på vår webbplats som har integrerat en Instagram-funktion kommer data att överföras, lagras och behandlas av Instagram. Instagram använder samma system och teknik som Facebook. Dina uppgifter kommer därför att behandlas i alla Facebook-företag.

I det följande vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i varför Instagram samlar in data, vilken data det är och hur du till stor del kan kontrollera databehandling. Eftersom Instagram är en del av Meta Platforms Inc., får vi vår information från Instagram-policyn, men också från själva Meta-sekretesspolicyn.

Instagram är ett av de mest kända sociala medienätverken över hela världen. Instagram kombinerar fördelarna med en blogg med fördelarna med audiovisuella plattformar som YouTube eller Vimeo. Du kan ladda upp foton och korta videor till „Insta“ (som många av användarna tillfälligt kallar plattformen), redigera dem med olika filter och även distribuera dem på andra sociala nätverk. Och om du inte vill vara aktiv själv kan du bara följa andra intressanta användare.

Varför använder vi Instagram på vår webbplats?

Instagram är den sociala medieplattformen som verkligen har gått igenom taket de senaste åren. Och naturligtvis reagerade vi också på denna boom. Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt på vår hemsida. Därför är en varierad förberedelse av vårt innehåll en självklarhet för oss. Genom de inbäddade Instagram-funktionerna kan vi berika vårt innehåll med användbart, roligt eller spännande innehåll från Instagram-världen. Eftersom Instagram är ett dotterbolag till Facebook kan de insamlade uppgifterna också vara användbara för personlig annonsering på Facebook. Så våra annonser får bara personer som verkligen är intresserade av våra produkter eller tjänster.

Instagram använder också de insamlade uppgifterna för mät- och analysändamål. Vi får sammanfattad statistik och därmed mer insikt i dina önskemål och intressen. Det är viktigt att notera att dessa rapporter inte identifierar dig personligen.

Vilka data lagras av Instagram?

Om du stöter på en av våra sidor som har inbyggda Instagram-funktioner (som Instagram-bilder eller plugin-program) ansluter din webbläsare automatiskt till Instagrams servrar. Data skickas, lagras och bearbetas till Instagram. Oavsett om du har ett Instagram-konto eller inte. Detta inkluderar information om vår webbplats, om din dator, om köp som gjorts, om annonser du ser och hur du använder vårt erbjudande. Dessutom lagras datum och tid för din interaktion med Instagram. Om du har ett Instagram-konto eller är inloggad lagrar Instagram betydligt mer data om dig.

Facebook skiljer mellan kunddata och händelsedata. Vi antar att detta är exakt fallet med Instagram. Kunduppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer och IP-adress. Denna kunddata kommer inte att överföras till Instagram förrän den har „hashats“ i förväg. Hashing innebär att en post omvandlas till en sträng. Detta gör att du kan kryptera kontaktdata. Dessutom kommer ovannämnda „händelsedata“ också att överföras. Genom „händelsedata“ förstår Facebook – och därmed Instagram – data om ditt användarbeteende. Det kan också hända att kontaktdata kombineras med händelsedata. De insamlade kontaktuppgifterna kommer att jämföras med de uppgifter som Instagram redan har om dig.

De insamlade uppgifterna överförs till Facebook via små textfiler (cookies), som vanligtvis ställs in i din webbläsare. Beroende på vilka Instagram-funktioner som används och om du själv har ett Instagram-konto lagras olika mängder data.

Vi antar att databehandling fungerar på samma sätt på Instagram som på Facebook. Det betyder att om du har ett Instagram-konto eller har besökt www.instagram.com har Instagram åtminstone ställt in en cookie. Om så är fallet skickar din webbläsare information till Instagram via cookien så snart du kommer i kontakt med en Instagram-funktion. Senast efter 90 dagar (efter jämförelse) kommer dessa data att raderas eller anonymiseras. Även om vi har behandlat Instagrams databehandling intensivt kan vi inte säga exakt vilken data Instagram samlar in och lagrar.

I det följande visar vi dig cookies som ställs in i din webbläsare åtminstone när du klickar på en Instagram-funktion (t.ex. en knapp eller en Insta-bild). I vårt test antar vi att du inte har ett Instagram-konto. Om du är inloggad på Instagram ställs naturligtvis betydligt fler cookies in i din webbläsare.

Dessa cookies användes i vårt test:

Namn: csrftoken
Värde: „“
Syfte: Denna cookie är troligen inställd av säkerhetsskäl för att förhindra förfalskning av förfrågningar. Men vi kunde inte ta reda på mer exakt.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: mid
Value: „“
Syfte:  Instagram ställer in denna cookie för att optimera sina egna tjänster och erbjudanden i och utanför Instagram. Cookien definierar ett unikt användar-ID.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Namn: fbsr_122341587124024
Värde: ingen information
Syfte: Denna cookie lagrar inloggningsbegäran för användare av Instagram-appen.
Utgångsdatum:
efter sessionens slut

Namn: rur
Värde: ATN
Syfte: Detta är en Instagram-cookie som säkerställer funktionalitet på Instagram.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Namn: urlgen
Värde: „{„194.96.75.33″: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe122341587“
Syfte: Denna cookie används för marknadsföringsändamål på Instagram.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Obs: Vi kan inte göra anspråk på att vara uttömmande här. Vilka cookies som ställs in i det enskilda fallet beror på de inbäddade funktionerna och din användning av Instagram.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Instagram delar informationen som den får mellan Facebook-företagen med externa partner och med personer som du har kontakt med över hela världen. Databehandling utförs i enlighet med sin egen datapolicy. Dina data distribueras på Facebooks servrar runt om i världen, bland annat av säkerhetsskäl. De flesta av dessa servrar finns i USA.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Tack vare den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till information, portabilitet, korrigering och radering av dina uppgifter. Du kan hantera dina data i Instagram-inställningar. Om du vill ta bort dina data helt på Instagram måste du ta bort ditt Instagram-konto permanent.

Så här tar du bort Instagram-kontot:

Öppna först Instagram-appen. Gå ner på din profilsida och klicka på „Hjälpcenter“. Nu kommer du till företagets hemsida. Klicka på Hantera ditt konto på webbsidan och klicka sedan på Ta bort ditt konto.

Om du tar bort ditt konto helt och hållet tar Instagram bort inlägg som dina foton och statusuppdateringar. Information som andra har delat om dig är inte en del av ditt konto och kommer inte att raderas.

Som nämnts ovan lagrar Instagram dina data främst via cookies. Du kan hantera, inaktivera eller ta bort dessa cookies i din webbläsare. Beroende på din webbläsare fungerar hanteringen alltid lite annorlunda. Under avsnittet „Cookies“ hittar du motsvarande länkar till respektive instruktioner från de mest populära webbläsarna.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska ställas in. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta cookien eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras genom integrerade element i sociala medier, ska detta samtycke anses vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Ändå använder vi bara de integrerade sociala medieelementen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tittar på respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller cookiepolicy.

Instagram eller Facebook behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Dessa klausuler förpliktar Facebook att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Vi har försökt ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Instagram. På https://help.instagram.com/519522125107875
kan du titta närmare på Instagrams datapolicy.

Introduktion till marknadsföring online

Onlinemarknadsföring Dataskyddsdeklaration Sammanfattning
👥 av  registrerade: Besökare på webbplatsen
Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen. 🤝
📓 Data bearbetas: Få åtkomst till statistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också komma att behandlas. Mer information finns på det onlinemarknadsföringsverktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka marknadsföringsverktyg
⚖️ online som används Rättslig grund: Artikel 6.1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen)

Vad är marknadsföring på nätet?

Onlinemarknadsföring avser alla åtgärder som utförs online för att uppnå marknadsföringsmål som att öka varumärkesmedvetenheten eller stänga en affär. Dessutom syftar våra marknadsföringsåtgärder online till att uppmärksamma människor på vår webbplats. För att kunna visa vårt erbjudande för många intresserade gör vi marknadsföring på nätet. Oftast är detta onlineannonsering, innehållsmarknadsföring eller sökmotoroptimering. För att vi ska kunna använda onlinemarknadsföring effektivt och ändamålsenligt lagras och behandlas även personuppgifter. Å ena sidan hjälper uppgifterna oss att visa vårt innehåll endast för de personer som är intresserade av det och å andra sidan kan vi mäta reklamframgången för våra marknadsföringsåtgärder online.

Varför använder vi marknadsföringsverktyg online?

Vi vill visa vår hemsida för alla som är intresserade av vårt erbjudande. Vi är medvetna om att detta inte är möjligt utan medvetet vidtagna åtgärder. Det är därför vi gör marknadsföring online. Det finns olika verktyg som gör det enklare för oss att arbeta med våra marknadsföringsåtgärder online och även ge förslag på förbättringar via data. Detta gör att vi kan rikta våra kampanjer mer exakt till vår målgrupp. Syftet med dessa marknadsföringsverktyg online är därför i slutändan att optimera vårt erbjudande.

Vilka uppgifter behandlas?

För att vår marknadsföring på nätet ska fungera och framgången för de åtgärder som ska mätas skapas användarprofiler och data lagras till exempel i cookies (det är små textfiler). Med hjälp av dessa uppgifter kan vi inte bara placera reklam i klassiska termer utan också direkt på vår webbplats, presentera vårt innehåll som du föredrar det. Det finns olika verktyg från tredje part som erbjuder dessa funktioner och samlar in och lagrar data från dig i enlighet därmed. De namngivna kakorna lagrar till exempel vilka webbsidor du har besökt på vår webbplats, hur länge du har tittat på dessa sidor, vilka länkar eller knappar du klickar på eller från vilken webbplats du kom till oss. Dessutom kan teknisk information också lagras. Till exempel din IP-adress, vilken webbläsare du använder, från vilken enhet du besöker vår webbplats eller tiden när du öppnade vår webbplats och när du lämnade den igen. Om du har samtyckt till att vi också bestämmer din plats kan vi också lagra och behandla detta.

Din IP-adress lagras i pseudonymiserad form (dvs. förkortad). Unika uppgifter som direkt identifierar dig som person, såsom namn, adress eller e-postadress, lagras endast i pseudonymiserad form som en del av reklam- och marknadsföringsförfarandena online. Vi kan inte identifiera dig som person, men vi har bara lagrat den pseudonymiserade, lagrade informationen i användarprofilerna.

Cookies kan också användas, analyseras och användas för reklamändamål på andra webbplatser som använder samma annonseringsverktyg. Uppgifterna kan sedan också lagras på servrarna hos leverantörerna av annonseringsverktyg.

I undantagsfall kan unika uppgifter (namn, e-postadress etc.) också lagras i användarprofilerna. Denna lagring sker till exempel om du är medlem i en social mediekanal som vi använder för våra marknadsföringsåtgärder online och nätverket kopplar samman tidigare mottagna data med användarprofilen.

För alla annonseringsverktyg vi använder som lagrar data om dig på deras servrar får vi endast aggregerad information och aldrig data som identifierar dig som individ. Uppgifterna visar bara hur väl uppsatta reklamåtgärder fungerade. Vi ser till exempel vilka åtgärder som har lett till att du eller andra användare kommer till vår webbplats och köper en tjänst eller produkt där. Utifrån analyserna kan vi förbättra vårt annonserbjudande i framtiden och anpassa det ännu mer exakt efter intresserade personers behov och önskemål.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Data som lagras i cookies lagras under olika tidsperioder. Vissa cookies raderas efter att ha lämnat webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i några år. I respektive dataskyddsdeklarationer från de enskilda leverantörerna hittar du vanligtvis detaljerad information om de enskilda cookies som leverantören använder.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Behandlingens laglighet fram till återkallandet påverkas inte.

Eftersom marknadsföringsverktyg online vanligtvis kan använda cookies rekommenderar vi också vår allmänna integritetspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka data som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användning av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, eftersom det kan inträffa när det samlas in av marknadsföringsverktyg online.

Vi har också ett legitimt intresse av att mäta marknadsföringsåtgärder online i anonym form för att optimera vårt erbjudande och våra åtgärder med hjälp av de erhållna uppgifterna. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara verktygen om du har gett ditt samtycke.

Information om specifika marknadsföringsverktyg online finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Facebook anpassade målgrupper Datenschutzerklärung

Vi använder Facebook Custom Audiences, ett verktyg för händelsespårning på serversidan, på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ansvarar för Europa.

Facebook behandlar dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Facebook använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Facebook att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks villkor för databehandling, som motsvarar standardavtalsklausulerna, finns under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan läsa mer om de data som behandlas genom att använda Facebooks anpassade målgrupper i sekretesspolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy.

Introduktion till affiliate-program

Partnerprogram Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: ekonomisk framgång och optimering av vår tjänst.
📓 Data bearbetas: Få åtkomst till statistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också komma att behandlas.
📅 Lagringsperiod: personuppgifter lagras vanligtvis av partnerprogram tills de
⚖️ inte längre behövs Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är affiliate-program?

Vi använder partnerprogram från olika leverantörer på vår webbplats. Genom att använda ett affiliate-program kan data från dig överföras, lagras och bearbetas av respektive affiliate-programleverantör. I den här dataskyddstexten ger vi dig en allmän översikt över databehandling av partnerprogram och visar dig hur du också kan förhindra eller återkalla dataöverföring. Varje affiliate-program (även kallat affiliate-program) bygger på principen om remissprovision. På vår webbplats ställs en länk eller en annons inklusive en länk in och om du är intresserad av den och klickar på den och köper en produkt eller tjänst på detta sätt får vi en provision (ersättning för reklamkostnader)

Varför använder vi affiliate-program på vår webbplats?

Vårt mål är att ge dig en trevlig tid med massor av användbart innehåll. Vi lägger mycket arbete och tid på utvecklingen av vår webbplats. Med hjälp av partnerprogram har vi möjlighet att få lite betalt för vårt arbete. Naturligtvis har varje partnerlänk alltid att göra med vårt ämne och visar erbjudanden som kan intressera dig.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna spåra om du har klickat på en länk som används av oss måste affiliate-programleverantören veta att det var du som följde länken via vår webbplats. Det måste därför vara en korrekt tilldelning av de använda affiliate-programlänkarna till följande åtgärder (affär, köp, konvertering, visning, etc.). Först då kan avvecklingen av provisioner fungera.

För att denna mappning ska fungera kan ett värde läggas till en länk (i URL:en) eller så kan information lagras i cookies. Den lagrar till exempel från vilken sida du kommer (referent), när du klickade på länken, en identifierare av vår webbplats, vilket erbjudande den är och ett användar-ID.

Detta innebär att så snart du interagerar med produkter och tjänster från ett affiliate-program samlar denna leverantör också in data från dig. Vilka data som lagras beror exakt på de enskilda leverantörerna. Till exempel skiljer Amazon Affiliate Program mellan aktiv och automatisk information. Aktiva objekt inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer, ålder, betalningsinformation eller platsinformation. I det här fallet innehåller den automatiskt lagrade informationen användarbeteende, IP-adress, enhetsinformation och URL.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. I allmänhet kommer personuppgifter endast att behandlas så länge som det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster och produkter. Data som lagras i cookies lagras under olika tidsperioder. Vissa cookies raderas efter att ha lämnat webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i några år om de inte raderas aktivt. Den exakta varaktigheten av databehandlingen beror på vilken leverantör som används, i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringsperiod på flera år. I respektive dataskyddsdeklarationer från de enskilda leverantörerna får du vanligtvis exakt information om varaktigheten av databehandlingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också när som helst kontakta den ansvariga personen hos den partnerprogramleverantör som används. Kontaktuppgifter finns antingen i vår specifika integritetspolicy eller på den relevanta leverantörens webbplats.

Cookies som leverantörer använder för sina funktioner kan raderas, inaktiveras eller hanteras i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av affiliate-program är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, som det kan ske när det samlas in av ett affiliateprogram.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda ett affiliate-program för att optimera vår onlinetjänst och marknadsföringsåtgärder. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Vi använder dock bara partnerprogrammet om du har gett ditt samtycke.

Information om speciella affiliate-program finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Plattform för hantering av cookie consent Einleitung

Cookie Consent Management Platform Sammanfattning Registrerade
👥:  Webbplatsbesökare
🤝 Syfte: Att erhålla och hantera samtycke  till vissa cookies och därmed användningen av vissa verktyg
📓 Bearbetade data: Data för att hantera de inställda cookie-inställningarna som IP-adress, tid för samtycke, typ av samtycke, individuella samtycken. Mer information finns på verktyget som används.
📅 Lagringsperiod: Beroende på vilket verktyg som används måste du vara beredd
⚖️ på perioder på flera år Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (  samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är en plattform för hantering av cookies för samtycke?

Vi använder en programvara för Consent Management Platform (CMP) på vår webbplats, vilket gör det enklare för oss och dig att hantera skript och cookies korrekt och säkert. Programvaran skapar automatiskt en cookie-popup, skannar och kontrollerar alla skript och cookies, ger dig ett cookie-samtycke som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och hjälper oss och dig att hålla reda på alla cookies. De flesta verktyg för hantering av cookie-samtycke identifierar och kategoriserar alla befintliga cookies. Som webbplatsbesökare bestämmer du sedan själv om och vilka skript och cookies du tillåter eller inte tillåter. Följande bild visar relationen mellan webbläsare, webbserver och CMP.

Varför använder vi ett verktyg för cookiehantering?

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga transparens inom området dataskydd. Dessutom är vi också juridiskt skyldiga att göra det. Vi vill informera dig så mycket som möjligt om alla verktyg och alla cookies som kan lagra och behandla dina uppgifter. Det är också din rätt att själv bestämma vilka cookies du accepterar och vilka du inte gör. För att ge dig denna rätt måste vi först veta exakt vilka cookies som har landat på vår webbplats i första hand. Tack vare ett cookiehanteringsverktyg, som regelbundet skannar webbplatsen efter alla befintliga cookies, känner vi till alla cookies och kan ge dig GDPR-kompatibel information. Du kan sedan acceptera eller avvisa cookies via samtyckessystemet.

Vilka uppgifter behandlas?

Som en del av vårt cookiehanteringsverktyg kan du hantera varje enskild cookie själv och ha fullständig kontroll över lagring och behandling av dina uppgifter. Förklaringen om ditt samtycke lagras så att vi inte behöver fråga dig varje gång du besöker vår webbplats och vi kan också bevisa ditt samtycke om det krävs enligt lag. Detta lagras antingen i en opt-in-cookie eller på en server. Beroende på leverantören av cookiehanteringsverktyget varierar lagringsperioden för ditt cookie-samtycke. I de flesta fall lagras dessa uppgifter (t.ex. pseudonymt användar-ID, datum för samtycke, detaljerad information om cookiekategorier eller verktyg, webbläsare, enhetsinformation) i upp till två år.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Data som lagras i cookies lagras under olika tidsperioder. Vissa cookies raderas efter att ha lämnat webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i några år. Den exakta varaktigheten av databehandlingen beror på vilket verktyg som används, i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringsperiod på flera år. I respektive dataskyddsdeklarationer från de enskilda leverantörerna får du vanligtvis exakt information om varaktigheten av databehandlingen.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Information om specifika cookiehanteringsverktyg finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Rättslig grund

Om du samtycker till cookies kommer dina personuppgifter att behandlas och lagras via dessa cookies. Om vi får använda  cookies genom ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) är detta samtycke också den rättsliga grunden för användningen av cookies eller behandlingen av dina uppgifter. För att kunna hantera samtycket till cookies och för att du ska kunna ge ditt samtycke används en programvara för hantering av cookies för samtyckeshantering. Användningen av denna programvara gör det möjligt för oss att driva webbplatsen på ett effektivt lagligt sätt, vilket representerar ett legitimt intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Sekretesspolicy för BorlabsCookie

Vi använder Borlabs Cookie på vår webbplats, som bland annat är ett verktyg för att lagra ditt samtycke till cookies. Tjänsteleverantören är det tyska företaget Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom att använda BorlabsCookie i sekretesspolicyn på https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Säkerhet & Anti-Spam

Säkerhet & Anti-Spam Sekretesspolicy Sammanfattning
👥  Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Cybersäkerhet
📓 Behandlade data: Uppgifter som din IP-adress, namn eller tekniska data som webbläsarversionMer information finns nedan och de enskilda dataskyddstexterna.
📅 Lagringsperiod: i de flesta fall lagras uppgifterna tills de
⚖️ inte längre behövs för att uppfylla tjänsten Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är säkerhet och anti-spam-programvara?

Med så kallad säkerhet & anti-spam programvara kan du och vi skydda oss mot olika spam eller phishing e-post och eventuella andra cyberattacker. Spam avser reklammeddelanden från ett massutskick som du inte själv begärt. Sådana e-postmeddelanden kallas också dataskräp och kan också orsaka kostnader. Phishing-e-postmeddelanden, å andra sidan, är meddelanden som syftar till att bygga förtroende genom falska meddelanden eller webbplatser för att få tillgång till personuppgifter. Anti-spam-programvara skyddar vanligtvis mot oönskade skräppostmeddelanden eller skadliga e-postmeddelanden som kan införa virus i vårt system. Vi använder också allmänna brandväggs- och säkerhetssystem som skyddar våra datorer från oönskade nätverksattacker.

Varför använder vi säkerhets- och antispamprogram?

Vi lägger stor vikt vid säkerheten på vår webbplats. När allt kommer omkring handlar det inte bara om vår, utan framför allt om din säkerhet. Tyvärr är cyberhot nu en del av vardagen i IT- och Internetvärlden. Hackare försöker ofta stjäla personuppgifter från ett IT-system med hjälp av en cyberattack. Och därför är ett bra försvarssystem absolut nödvändigt. Ett säkerhetssystem övervakar alla inkommande och utgående anslutningar till vårt nätverk eller dator. För att uppnå ännu större säkerhet mot cyberattacker använder vi andra externa säkerhetstjänster utöver de standardiserade säkerhetssystemen på vår dator. Detta förhindrar bättre obehörig trafik av data och skyddar oss från cyberbrott.

Vilka data behandlas av säkerhets- och antispamprogram?

Vilka data som samlas in och lagras exakt beror naturligtvis på respektive tjänst. Vi strävar dock alltid efter att endast använda program som samlar in data mycket sparsamt eller bara lagrar data som är nödvändiga för att uppfylla den erbjudna tjänsten. I princip kan tjänsten lagra data som namn, adress, IP-adress, e-postadress och tekniska data som webbläsartyp eller webbläsarversion. Dessutom kan alla prestanda- och loggdata samlas in för att upptäcka eventuella inkommande hot i tid. Dessa uppgifter behandlas som en del av Tjänsterna och i enlighet med gällande lagar. Detta inkluderar även GDPR för amerikanska leverantörer (via standardavtalsklausulerna). I vissa fall arbetar dessa säkerhetstjänster också med tredjepartsleverantörer som kan lagra och/eller behandla data enligt instruktioner och i enlighet med sekretesspolicyer och andra säkerhetsåtgärder. Data lagras vanligtvis via cookies.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan, om vi har ytterligare information. Till exempel lagrar säkerhetsprogram data tills du eller vi återkallar datalagring. I allmänhet lagras personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsterna. I många fall saknar vi tyvärr exakt information från leverantörerna om lagringstiden.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller säkerhetsprogram från tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Eftersom cookies även kan användas i sådana säkerhetstjänster rekommenderar vi att du läser vår allmänna integritetspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka data som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Vi använder säkerhetstjänsterna huvudsakligen på grundval av våra legitima intressen (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i ett bra säkerhetssystem mot olika cyberattacker.

Viss behandling, särskilt användningen av cookies och användningen av säkerhetsfunktioner, kräver ditt samtycke. Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade säkerhetstjänster ska detta samtycke vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). De flesta tjänster vi använder ställer in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tittar på respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller cookiepolicy.

Information om specifika verktyg finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Ljud- och videointroduktion

Ljud- och videosekretesspolicy Sammanfattning
👥  Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som kontaktuppgifter, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras. Mer information finns nedan i motsvarande dataskyddstexter.
📅 Lagringsperiod: Data lagras så länge det är
⚖️ nödvändigt för syftet med tjänsten Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är ljud- och videoelement?

Vi har integrerat ljud- eller videoelement på vår webbplats så att du kan titta på videor eller lyssna på musik / podcasts direkt via vår webbplats. Innehållet tillhandahålls av tjänsteleverantörer. Allt innehåll erhålls därför också från leverantörernas motsvarande servrar.

Dessa är integrerade funktionella element i plattformar som YouTube, Vimeo eller Spotify. Användningen av dessa portaler är vanligtvis gratis, men betalt innehåll kan också publiceras. Med hjälp av dessa integrerade element kan du lyssna på eller se respektive innehåll via vår webbplats.

Om du använder ljud- eller videoelement på vår webbplats kan dina personuppgifter också överföras, behandlas och lagras av tjänsteleverantörerna.

Varför använder vi ljud- och videoelement på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi ge dig det bästa erbjudandet på vår webbplats. Och vi är medvetna om att innehåll inte längre bara förmedlas i text och statiska bilder. Istället för att bara ge dig en länk till en video erbjuder vi ljud- och videoformat direkt på vår webbplats som är underhållande eller informativa, och helst båda. Detta utökar vår tjänst och gör det lättare för dig att få tillgång till intressant innehåll. Förutom våra texter och bilder erbjuder vi därför även video- och/eller ljudinnehåll.

Vilka data lagras av ljud- och videoelement?

När du besöker en sida på vår webbplats som till exempel har en inbäddad video ansluter din server till tjänsteleverantörens server. Dina uppgifter kommer också att överföras till tredjepartsleverantören och lagras där. Vissa uppgifter samlas in och lagras oavsett om du har ett konto hos tredje part eller inte. Detta inkluderar vanligtvis din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och annan allmän information om din enhet. Dessutom samlar de flesta leverantörer också in information om din webbaktivitet. Detta inkluderar till exempel sessionens varaktighet, avvisningsfrekvens, vilken knapp du klickade på eller via vilken webbplats du använder tjänsten. All denna information lagras vanligtvis via cookies eller pixeltaggar (även kallade webbfyrar). Pseudonymiserade uppgifter lagras vanligtvis i cookies i din webbläsare. Du kan alltid ta reda på exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas i respektive leverantörs dataskyddsdeklaration.

Behandlingens varaktighet

Hur länge uppgifterna lagras på tredjepartsleverantörernas servrar finns antingen nedan i dataskyddstexten för respektive verktyg eller i leverantörens sekretesspolicy. I princip kommer personuppgifter endast att behandlas så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter. Detta gäller vanligtvis också tredjepartsleverantörer. I de flesta fall kan du anta att vissa data kommer att lagras på tredjepartsleverantörernas servrar i flera år. Data kan lagras under olika lång tid, särskilt i cookies. Vissa cookies raderas efter att ha lämnat webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i några år.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Behandlingens laglighet fram till återkallandet påverkas inte.

Eftersom cookies vanligtvis också används av de integrerade ljud- och videofunktionerna på vår webbplats bör du också läsa vår allmänna integritetspolicy om cookies. I dataskyddsdeklarationerna från respektive tredjepartsleverantör kommer du att lära dig mer om hanteringen och lagringen av dina uppgifter.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras med hjälp av integrerade ljud- och videoelement, ska detta samtycke anses vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Ändå använder vi bara de integrerade ljud- och videoelementen om du har gett ditt samtycke.

YouTubes sekretesspolicy

YouTubes sekretesspolicy Sammanfattning
👥  Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Behandlade uppgifter: Data som kontaktuppgifter, data om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras. Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Data lagras så länge det är
⚖️ nödvändigt för syftet med tjänsten Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är YouTube?

Vi har inkluderat YouTube-videor på vår webbplats. Så vi kan presentera intressanta videor direkt på vår webbplats. YouTube är en videoportal som har varit ett dotterbolag till Google sedan 2006. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som har inbäddat en YouTube-video ansluter din webbläsare automatiskt till YouTube- eller Google-servrarna. Beroende på inställningarna överförs olika data. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för all databehandling i Europa.

I det följande vill vi förklara mer detaljerat vilka uppgifter som behandlas, varför vi har integrerat YouTube-videor och hur du kan hantera eller ta bort dina uppgifter.

På YouTube kan användare titta på, betygsätta, kommentera och ladda upp videor gratis. Under de senaste åren har YouTube blivit en av de viktigaste sociala mediekanalerna över hela världen. För att vi ska kunna visa videor på vår webbplats tillhandahåller YouTube ett kodavsnitt som vi har inkluderat på vår webbplats.

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är videoplattformen med flest besökare och det bästa innehållet. Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Och naturligtvis bör intressanta videor inte saknas. Med hjälp av våra inbäddade videor ger vi dig ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. Dessutom är vår webbplats lättare att hitta på Googles sökmotor på grund av de inbäddade videorna. Även om vi placerar annonser via Google Ads kan Google – tack vare den insamlade informationen – egentligen bara visa dessa annonser för personer som är intresserade av våra erbjudanden.

Vilka data lagras av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video inbäddad, ställer YouTube åtminstone in en cookie som lagrar din IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube vanligtvis tilldela dina interaktioner på vår webbplats till din profil med hjälp av cookies. Detta inkluderar data som sessionens varaktighet, avvisningsfrekvens, ungefärlig plats, teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Andra uppgifter kan inkludera kontaktuppgifter, eventuella recensioner, dela innehåll via sociala medier eller lägga till det i dina favoriter på YouTube.

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett YouTube-konto lagrar Google data med en unik identifierare som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel behålls din önskade språkinställning. Men mycket interaktionsdata kan inte lagras eftersom färre cookies ställs in.

I följande lista visar vi cookies som ställts in i ett test i webbläsaren. Å ena sidan visar vi cookies som ställs in utan ett registrerat YouTube-konto. Å andra sidan visar vi cookies som ställs in med ett registrerat konto. Listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom användardata alltid beror på interaktionerna på YouTube.

Namn: YSC-värde
:  b9-CV6ojI5Y122341587-1
Syfte: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den visade videon.
Utgångsdatum: efter sessionen

Namn: PREF-värde:
f1=50000000Syfte:
Denna cookie registrerar även ditt unika ID. Google får statistik via PREF om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Namn: GPS-värde:
1Syfte:
Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde:  95Chz8bagyU
Syfte: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på våra webbplatser (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Andra cookies som ställs in när du är inloggad med ditt YouTube-konto:

Namn: APISID
Värde:  zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7122341587-Syfte
: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Uppgifterna används för personliga annonser.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SAMTYCKESVÄRDE
:  YES+AT.de+20150628-20-0
Syfte: Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till användningen av olika Google-tjänster. CONSENT tjänar också säkerhet för att kontrollera användare och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år

Namn: HSID-värde
:  AcRwpgUik9Dveht0I
Syfte: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Dessa data hjälper till att visa personlig annonsering.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: LOGIN_INFO
Värde: AFmmF2swRQIhALl6aL …
Syfte: Denna cookie lagrar information om dina inloggningsuppgifter.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SAPISID-värde
:  7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Syfte: Denna cookie fungerar genom att unikt identifiera din webbläsare och enhet. Den används för att skapa en profil om dina intressen.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SID-värde:
oQfNKjAsI122341587-Syfte:  Denna cookie lagrar ditt Google-konto-ID och din senaste inloggningstid i digitalt signerad och krypterad form.

Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SIDCC-värde
:  AN0-TYuqub2JOcDTyL
Syfte: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du kan ha sett innan du besöker vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Data som YouTube tar emot och behandlar från dig lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i Amerika. Under https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter finns. Dina data distribueras på servrarna. Som ett resultat kan data hämtas snabbare och är bättre skyddad mot manipulation.

Google lagrar den insamlade informationen under olika tidsperioder. Vissa data kan raderas när som helst, andra raderas automatiskt efter en begränsad tid och andra lagras av Google under en längre tid. Viss data (till exempel objekt från Min aktivitet, foton eller dokument, produkter) som lagras i ditt Google-konto lagras tills du tar bort den. Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du ta bort viss data som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

I grund och botten kan du radera data i Google-kontot manuellt. Med den automatiska raderingsfunktionen för plats- och aktivitetsdata som introducerades 2019 lagras information i antingen 3 eller 18 månader beroende på ditt beslut – och raderas sedan.

Oavsett om du har ett Google-konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare för att ta bort eller inaktivera cookies från Google. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Under avsnittet „Cookies“ hittar du motsvarande länkar till respektive instruktioner från de mest populära webbläsarna.

Om du inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. Så du kan bestämma för varje enskild cookie om du tillåter det eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade YouTube-element ska detta samtycke anses vara den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att lagras och behandlas på grundval av vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Ändå använder vi bara de integrerade YouTube-elementen om du har gett ditt samtycke. YouTube placerar också cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy om cookies noggrant och tittar på respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller cookiepolicy.

YouTube behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

YouTube använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 46.3 i GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller för dataöverföring dit. Dessa klausuler ålägger YouTube att följa EU:s dataskyddsnivå när de behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Eftersom YouTube är ett dotterbolag till Google finns det en delad sekretesspolicy. Om du vill veta mer om hanteringen av dina uppgifter rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Prenumerera på YouTube-knappens sekretesspolicy

Vi har installerat YouTube-prenumerationsknappen på vår webbplats. Du kan vanligtvis känna igen knappen med den klassiska YouTube-logotypen. Logotypen visar orden „Prenumerera“ eller „YouTube“ i vitt teckensnitt mot en röd bakgrund och den vita „Play-ikonen“ till vänster. Knappen kan också visas i en annan design.

Vår YouTube-kanal erbjuder dig alltid roliga, intressanta eller spännande videor. Med den inbyggda „Prenumerera-knappen“ kan du prenumerera på vår kanal direkt från vår webbplats och behöver inte besöka YouTube-webbplatsen själv. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att få tillgång till vårt omfattande innehåll. Observera att YouTube kan lagra och behandla data om dig.

Om du ser en inbyggd prenumerationsknapp på vår webbplats ställer YouTube – enligt Google – in minst en cookie. Denna cookie lagrar din IP-adress och vår URL. YouTube kan också lära sig information om din webbläsare, din ungefärliga plats och ditt standardspråk. I vårt test ställdes följande fyra cookies in utan att vara inloggade på YouTube:

Namn: YSC-värde
:  b9-CV6ojI5122341587Y
Syfte: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den visade videon.
Utgångsdatum: efter sessionen

Namn: PREF-värde:
f1=50000000Syfte:
Denna cookie registrerar även ditt unika ID. Google får statistik via PREF om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Namn: GPS-värde:
1Syfte:
Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde:  12234158795Chz8bagyU
Syfte: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på våra webbplatser (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Dessa cookies ställdes in efter ett test och kan inte göra anspråk på att vara fullständiga.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube lagra många av dina handlingar/interaktioner på vår webbplats med hjälp av cookies och koppla dem till ditt YouTube-konto. YouTube får till exempel information om hur länge du surfar på vår webbplats, vilken webbläsartyp du använder, vilken skärmupplösning du föredrar eller vilka åtgärder du utför.

YouTube använder dessa uppgifter å ena sidan för att förbättra sina egna tjänster och erbjudanden, å andra sidan för att tillhandahålla analyser och statistik för annonsörer (som använder Google Ads).

Introduktion till webbdesign

Webdesign Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade: Webbplatsbesökare Syfte: Förbättra
🤝 användarupplevelsen
📓 Bearbetade data: Vilka uppgifter som behandlas beror starkt på vilka tjänster som används. I de flesta fall inkluderar detta IP-adress, tekniska data, språkinställningar, webbläsarversion, skärmupplösning och webbläsarnamn. Mer information finns i de webbdesignverktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka verktyg
⚖️ som används  Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är webbdesign?

Vi använder olika verktyg på vår webbplats som tjänar vår webbdesign. Webbdesign handlar inte, som ofta antas, bara om att få vår webbplats att se vacker ut, utan också om funktionalitet och prestanda. Men naturligtvis är rätt utseende på en webbplats också ett av de stora målen för professionell webbdesign. Webbdesign är en del av mediedesign och handlar om den visuella såväl som den strukturella och funktionella designen av en webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse på vår webbplats med hjälp av webbdesign. I webbdesignjargong kallas detta användarupplevelse (UX) och användbarhet. Användarupplevelse avser alla intryck och upplevelser som webbplatsbesökaren upplever på en webbplats. En underpunkt i användarupplevelsen är användbarhet. Det handlar om användarvänligheten på en webbplats. Framför allt läggs vikt vid att innehåll, undersidor eller produkter är tydligt strukturerade och att du enkelt och snabbt kan hitta det du söker. För att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats använder vi också så kallade tredjepartsverktyg för webbdesign. Kategorin „webbdesign“ i denna dataskyddsdeklaration omfattar därför alla tjänster som förbättrar utformningen av vår webbplats. Dessa kan till exempel vara teckensnitt, olika plugins eller andra integrerade webbdesignfunktioner.

Varför använder vi webbdesignverktyg?

Hur du tar till dig information på en webbplats beror mycket på webbplatsens struktur, funktionalitet och visuella uppfattning. Därför blev en bra och professionell webbdesign allt viktigare för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår webbplats och ser även detta som en utökad tjänst för dig som webbplatsbesökare. Dessutom har en vacker och fungerande webbplats också ekonomiska fördelar för oss. När allt kommer omkring kommer du bara att besöka oss och dra nytta av våra erbjudanden om du känner dig helt bekväm.

Vilka data lagras av webbdesignverktyg?

När du besöker vår webbplats kan webbdesignelement integreras i våra sidor, som också kan behandla data. Naturligtvis beror de exakta uppgifterna starkt på de verktyg som används. Nedan kan du se exakt vilka verktyg vi använder för vår webbplats. För mer information om databehandling rekommenderar vi att du också läser respektive dataskyddsdeklaration för de verktyg som används. I de flesta fall får du reda på vilka uppgifter som behandlas, om cookies används och hur länge uppgifterna lagras. Teckensnitt som Google Fonts, till exempel, överför också automatiskt information som språkinställningar, IP-adress, webbläsarversion, webbläsarskärmupplösning och webbläsarnamn till Googles servrar.

Behandlingens varaktighet

Hur länge data behandlas är mycket individuellt och beror på vilka webbdesignelement som används. Om cookies till exempel används kan lagringsperioden bara vara en minut, men den kan också pågå i några år. Var försiktig med detta. Å ena sidan rekommenderar vi vårt allmänna textavsnitt om cookies och dataskyddsdeklarationerna för de verktyg som används. Där får du vanligtvis reda på exakt vilka cookies som används och vilken information som lagras i dem. Google-teckensnittsfiler lagras till exempel i ett år. Detta är avsett att förbättra laddningstiden för en webbplats. I princip lagras uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. När det gäller lagkrav kan data också lagras längre.

Rätt att göra invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies eller tredje part. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera, inaktivera eller ta bort cookies i din webbläsare. Under webbdesignelement (mestadels teckensnitt) finns det dock också data som inte kan raderas så enkelt. Detta är fallet när data automatiskt samlas in direkt när en sida öppnas och överförs till en tredjepartsleverantör (t.ex. Google). Kontakta sedan respektive leverantörs support. När det gäller Google kan du nå support på https://support.google.com/?hl=de.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av webbdesignverktyg är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör detta samtycke den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, som det kan inträffa när det samlas in av webbdesignverktyg. Vi har också ett legitimt intresse av att förbättra webbdesignen på vår webbplats. När allt kommer omkring kan vi först då ge dig en vacker och professionell webbplats. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara webbdesignverktyg om du har gett ditt samtycke. I vilket fall som helst vill vi återigen betona detta.

Information om specifika webbdesignverktyg, om tillgängligt, finns i följande avsnitt.

Font Awesome Sekretesspolicy

Font Awesome Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: såsom IP-adress och vilka ikonfiler som laddasMer information finns nedan i denna dataskyddsdeklaration.
📅 Lagringsperiod: Filer i identifierbar form lagras
⚖️ i några veckor Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit . a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Var ist Font Awesome?

På vår hemsida använder vi Font Awesome från det amerikanska företaget Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). När du besöker en av våra webbplatser laddas webbteckensnittet Font Awesome (i synnerhet ikoner) via Font Awesome Content Delivery Network (CDN). På detta sätt visas texterna eller teckensnitten och ikonerna på lämpligt sätt på varje slutenhet. I denna sekretesspolicy går vi in mer i detalj om datalagring och databehandling genom denna tjänst.

Ikoner spelar en allt viktigare roll för webbplatser. Font Awesome är ett webbteckensnitt utformat speciellt för webbdesigners och webbutvecklare. Med Font Awesome, till exempel, kan ikoner skalas och färgas efter önskemål med hjälp av formatmallsspråket CSS. De ersätter gamla bildikoner. Font Awesome CDN är det enklaste sättet att ladda ikonerna eller teckensnitten på din webbplats. Allt vi behövde göra var att inkludera en liten kodrad på vår webbplats.

Varför använder vi Font Awesome på vår webbplats?

Font Awesome gör det lättare att förbereda innehåll på vår webbplats. Detta gör att du bättre kan orientera dig på vår webbplats och lättare förstå innehållet. Med ikonerna kan du till och med ibland ersätta hela ord och spara utrymme. Detta är särskilt praktiskt när vi optimerar innehåll specifikt för smartphones.  Dessa ikoner infogas som en HMTL-kod i stället för en bild. Detta gör att vi kan redigera ikonerna med CSS precis som vi vill. Samtidigt förbättrar Font Awesome också vår laddningshastighet, eftersom det bara är HTML-element och inte ikonbilder. Alla dessa fördelar hjälper oss att göra webbplatsen ännu tydligare, fräschare och snabbare för dig.

Vilka data lagrar Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) används för att ladda ikoner och ikoner. CDN är nätverk av servrar som distribueras över hela världen och gör det möjligt att snabbt ladda filer i närheten. Således, så snart du besöker en av våra sidor, tillhandahålls motsvarande ikoner av Font Awesome.

För att webbteckensnitten ska kunna laddas måste din webbläsare ansluta till servrarna hos Fonticons, Inc. Din IP-adress kommer att kännas igen. Font Awesome samlar också in data om vilka ikonfiler som laddas ner och när. Dessutom överförs tekniska data som din webbläsarversion, skärmupplösning eller tiden för sidan som ropas ut.

Dessa uppgifter samlas in och lagras av följande skäl:

 • för att optimera innehållsleveransnätverk
 • för att upptäcka och korrigera tekniska fel
 • för att skydda CDN från missbruk och attacker
 • för att kunna ladda Font Awesome Pro-kunder
 • för att lära sig ikonernas popularitet
 • för att veta vilken dator och programvara du använder

Om din webbläsare inte tillåter webbteckensnitt används automatiskt ett standardteckensnitt på din dator. Enligt det aktuella läget för vår kunskap ställs inga cookies in. Vi är i kontakt med Font Awesomes integritetsavdelning och kommer att meddela dig så snart vi får reda på mer.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Font Awesome lagrar data om användningen av Content Delivery Network på servrar även i USA. CDN-servrarna finns dock över hela världen och lagrar användardata där du är. I identifierbar form lagras uppgifterna vanligtvis bara i några veckor. Aggregerad statistik om användningen av CDN kan också lagras längre. Personuppgifter ingår inte här.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Font Awesome lagrar inga personuppgifter via innehållsleveransnätverken till det aktuella kunskapsläget. Om du inte vill att data om ikonerna brukade lagras kommer du tyvärr inte att kunna besöka vår webbplats. Om din webbläsare inte tillåter webbteckensnitt kommer inga data att överföras eller lagras. I det här fallet används datorns standardteckensnitt helt enkelt.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att Font Awesome används är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, eftersom det kan ske under insamling av Font Awesome.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Font Awesome för att optimera vår onlinetjänst. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara Font Awesome om du har gett ditt samtycke.

Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Databehandlingen utförs huvudsakligen av Font Awesome. Detta kan leda till att data inte behandlas och lagras anonymt. Dessutom kan amerikanska myndigheter ha tillgång till enskilda uppgifter. Det kan också hända att dessa data är länkade till data från möjliga andra tjänster i Font Awesome där du har ett användarkonto.

Om du vill lära dig mer om Font Awesome och hur det hanterar data rekommenderar vi sekretesspolicyn på https://fontawesome.com/privacy och hjälpsidan på https://fontawesome.com/support.

Sekretesspolicy för Google Fonts

Google Fonts Sekretesspolicy Sammanfattning
👥 Registrerade:  Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänst
📓 Bearbetade data: Data som IP-adress och CSS- och teckensnittsförfrågningarMer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Teckensnittsfiler lagras
⚖️ av Google i ett år Rättslig grund: Artikel 6, stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är Google-teckensnitt?

Vi använder Google Fonts på vår webbplats. Dessa är „Google-teckensnitt“ för företaget Google Inc. För Europa ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster.

Du behöver inte logga in eller ange ett lösenord för att använda Google-teckensnitt. Dessutom lagras inga cookies i din webbläsare. Filerna (CSS, teckensnitt) är fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com begärs via Googles domäner. Enligt Google är förfrågningarna om CSS och teckensnitt helt separata från alla andra Google-tjänster. Om du har ett Google-konto behöver du inte oroa dig för att dina Google-kontodata kommer att överföras till Google när du använder Google Fonts. Google registrerar användningen av CSS (Cascading Style Sheets) och de teckensnitt som används och lagrar dessa data på ett säkert sätt. Vi kommer att titta närmare på exakt hur datalagringen ser ut.

Google Fonts (tidigare Google Web Fonts) är en katalog med över 800 teckensnitt som Google gör tillgängliga för dina användare gratis.

Många av dessa teckensnitt släpps under SIL Open Font License, medan andra släpps under Apache-licensen. Båda är licenser för fri programvara.

Varför använder vi Google Fonts på vår webbplats?

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår egen server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är en stor fördel, särskilt för användning på mobila enheter. När du besöker vår webbplats garanterar den lilla filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt. Olika bildsyntessystem (rendering) i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter kan leda till fel. Sådana fel kan delvis snedvrida texter eller hela webbsidor optiskt. Tack vare det snabba innehållsleveransnätverket (CDN) finns det inga plattformsproblem med Google Fonts. Google Fonts stöder alla större webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) och fungerar pålitligt på de flesta moderna mobila operativsystem, inklusive Android 2.2+ och iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi använder Google Fonts så att vi kan presentera hela vår onlinetjänst så vackert och enhetligt som möjligt.

Vilken data lagras av Google?

När du besöker vår webbplats laddas teckensnitten via en Google-server. Genom detta externa samtal överförs data till Googles servrar. På detta sätt känner Google också igen att du eller Din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts API är utformat för att minska användningen, lagringen och insamlingen av slutanvändardata till vad som är nödvändigt för korrekt leverans av teckensnitt. API står förresten för „Application Programming Interface“ och fungerar bland annat som en datasändare inom mjukvarusektorn.

Google Fonts lagrar CSS- och teckensnittsförfrågningar säkert hos Google och är därför skyddat. Genom de insamlade användningssiffrorna kan Google avgöra hur väl de enskilda teckensnitten tas emot. Google publicerar resultaten på interna analyssidor, till exempel Google Analytics. Dessutom använder Google också data från sin egen sökrobot för att avgöra vilka webbplatser som använder Googles teckensnitt. Dessa data publiceras i BigQuery-databasen med Google Fonts. Entreprenörer och utvecklare använder Googles webbtjänst BigQuery för att undersöka och flytta stora mängder data.

Det bör dock komma ihåg att med varje Google Font-begäran överförs information som språkinställningar, IP-adress, version av webbläsaren, webbläsarens skärmupplösning och webbläsarens namn automatiskt till Googles servrar. Huruvida dessa data också lagras är inte tydligt fastställbart eller kommuniceras inte tydligt av Google.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar för en dag på sina servrar, som huvudsakligen finns utanför EU. Detta gör att vi kan använda teckensnitten med ett Google-formatmall. Ett formatmall är ett formatmall som kan användas för att enkelt och snabbt ändra design eller teckensnitt på en webbplats, till exempel.

Teckensnittsfilerna lagras av Google i ett år. Google strävar därmed efter att i grunden förbättra laddningstiden för webbplatser. Om miljontals webbsidor länkar till samma teckensnitt cachas de efter det första besöket och visas omedelbart igen på alla andra webbplatser som besöks senare. Ibland uppdaterar Google teckensnittsfiler för att minska filstorleken, öka taltäckningen och förbättra designen.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Data som Google lagrar under en dag eller ett år kan inte bara raderas. Uppgifterna överförs automatiskt till Google när sidan öppnas. Om du vill radera dessa data i förtid måste du kontakta Googles support på https://support.google.com/?hl=de&tid=122341587. I det här fallet kan du bara förhindra datalagring om du inte besöker vår webbplats.

Till skillnad från andra webbteckensnitt ger Google oss obegränsad tillgång till alla teckensnitt. Så vi kan komma åt ett obegränsat hav av teckensnitt och få ut det mesta av vår webbplats. Du kan läsa mer om Google Fonts och andra frågor på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=122341587. Även om Google hanterar dataskyddsrelaterade frågor där, innehåller det inte riktigt detaljerad information om datalagring. Det är relativt svårt att få riktigt exakt information om lagrad data från Google.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Googles teckensnitt är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a GDPR (samtycke) utgör detta samtycke  den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, eftersom det kan ske under insamling av Google Fonts.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google Font för att optimera vår onlinetjänst. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara Google Font om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar dina uppgifter, även i USA. Vi vill påpeka att EG-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten vid databehandling.

Google använder så kallade standardavtalsklausuler (= artikel 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller för dataöverföring där. Standardavtalsklausuler (SCC) är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och är avsedda att säkerställa att dina uppgifter uppfyller europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredje land (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig Google att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, bearbetas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar upplösningen och motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Villkoren för databehandling i Google Ads, som också motsvarar standardavtalsklausulerna för Google-teckensnitt, finns på https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Du kan också  ta reda på vilka data som vanligtvis samlas in av Google och vad dessa data används till på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Lokal sekretesspolicy för Google Fonts

På vår webbplats använder vi Google Fonts från Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för det europeiska området. Vi har integrerat Googles teckensnitt lokalt, dvs. på vår webbserver – inte på Googles servrar. Som ett resultat finns det ingen anslutning till Googles servrar och därmed ingen dataöverföring eller lagring.

Vad är Google-teckensnitt?

Tidigare kallades Google Fonts också Google Web Fonts. Detta är en interaktiv katalog med över 800 teckensnitt som Google tillhandahåller gratis. Med Google Fonts kan du använda teckensnitt utan att ladda upp dem till din egen server. Men för att förhindra informationsöverföring till Googles servrar har vi laddat ner teckensnitten till vår server. På detta sätt agerar vi i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och vidarebefordrar inga data till Google Fonts.

Online bokningssystem Introduktion

Online bokningssystem Dataskyddsdeklaration Sammanfattning
👥 av registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Förbättra användarupplevelsen och organisationen
📓 Behandlade uppgifter: Vilka uppgifter som behandlas beror starkt på vilka tjänster som används. I de flesta fall handlar det om IP-adress, kontakt- och betalningsuppgifter och/eller tekniska data. Mer information finns under de verktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka verktyg
⚖️ som används  Rättslig grund: Artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR (samtycke), artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är ett onlinebokningssystem?

För att du ska kunna göra bokningar via vår hemsida använder vi oss av ett eller flera bokningssystem. Möten kan till exempel enkelt skapas online. Ett bokningssystem är en programvara integrerad på vår webbplats som visar tillgängliga resurser (t.ex. gratis datum) och genom vilken du kan boka direkt online och vanligtvis också betala. Du känner förmodligen redan till sådana bokningssystem från gastronomi- eller hotellbranschen. Under tiden används dock sådana system i en mängd olika branscher. Beroende på verktyg och inställningar kan bokningssystem användas både internt för oss och för kunder som du. Som regel samlas personuppgifter också in och lagras av dig.

För det mesta fungerar bokningen enligt följande: Du hittar bokningssystemet på vår webbplats, där du kan boka en tid för en tjänst direkt med ett musklick och ange dina uppgifter och vanligtvis betala omedelbart. Det kan vara så att du kan ange olika detaljer om dig själv via ett formulär. Tänk på att all data du anger kan lagras och hanteras i en databas.

Varför använder vi ett onlinebokningssystem?

På ett sätt ser vi också vår webbplats som en gratis tjänst för dig. Du bör få användbar information och känna dig helt bekväm på vår webbplats. Detta inkluderar också en onlinetjänst som gör det så enkelt som möjligt för dig att boka tider eller tjänster. Borta är de dagar då du var tvungen att vänta i flera dagar via telefon eller e-post på en bokningsbekräftelse. Med ett onlinebokningssystem har du allt gjort efter några klick och kan ta hand om andra saker igen. Även för oss underlättar systemet hanteringen av alla bokningar och möten. Därför anser vi att ett sådant bokningssystem är helt vettigt för både dig och oss.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi kan naturligtvis inte säga exakt vilka uppgifter som behandlas i denna allmänna informationstext om bokningssystemet. Detta beror alltid på vilket verktyg som används och vilka funktioner och möjligheter det innehåller. Många bokningssystem erbjuder ett antal andra funktioner utöver den konventionella bokningsfunktionen. Till exempel har många system också integrerat ett externt onlinebetalningssystem (t.ex. från Stripe, Klarna eller PayPal) och en kalendersynkroniseringsfunktion. Beroende på funktionerna kan därför olika och olika mängder data behandlas. Vanligtvis behandlas data som IP-adress, namn och kontaktuppgifter, teknisk information om din enhet och bokningstid. Om du också gör en betalning i systemet lagras också bankdata som kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN etc. och vidarebefordras till respektive betalningsleverantör. Vi rekommenderar att du läser respektive dataskyddsdeklaration för det använda verktyget noggrant så att du vet vilka av dina uppgifter som faktiskt behandlas.

Behandlingens varaktighet

Varje bokningssystem lagrar data under olika lång tid. Därför kan vi ännu inte ge någon konkret information om varaktigheten av databehandlingen här. I princip lagras dock personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Bokningssystem använder vanligtvis också cookies som lagrar information under olika tidsperioder. Vissa cookies raderas omedelbart efter att ha lämnat webbplatsen, andra kan lagras i några år. Du kan läsa mer om detta i avsnittet „Cookies“. Ta också en titt på leverantörernas respektive dataskyddsdeklarationer. Det bör förklara hur länge dina uppgifter kommer att lagras i det specifika fallet.

Rätt att göra invändningar

Om du har samtyckt till databehandling av ett bokningssystem har du alltid möjlighet och rätt att återkalla detta samtycke. Så var alltid medveten om att du har rättigheter med avseende på dina personuppgifter och kan göra dessa rättigheter effektiva när som helst. Om du inte vill att personuppgifter ska behandlas får inga personuppgifter behandlas. Så enkelt är det. Det enklaste sättet att återkalla databehandlingen är via ett verktyg för cookie-samtycke eller andra opt-out-funktioner som erbjuds. Du kan till exempel också hantera datalagring via cookies direkt i din webbläsare. Fram till din återkallelse förblir lagligheten i datahanteringen opåverkad.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användning av bokningssystem är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) utgör den den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter så som den kan ske via bokningssystem.

Dessutom har vi också ett legitimt intresse av att använda bokningssystem, eftersom vi å ena sidan utökar vår kundservice och å andra sidan optimerar vår interna bokningsorganisation. Motsvarande rättsliga grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR (legitima intressen). Ändå använder vi bara verktygen om du har gett ditt samtycke. Vi vill absolut ha detta inspelat igen vid denna tidpunkt.

Information om särskilda bokningssystem finns i följande avsnitt, om tillgängligt.

Förklaring av termer som används

Vi strävar alltid efter att göra vår integritetspolicy så tydlig och begriplig som möjligt. Detta är dock inte alltid lätt, särskilt när det gäller tekniska och juridiska frågor. Det är ofta vettigt att använda juridiska termer (t.ex. personuppgifter) eller vissa tekniska termer (t.ex. cookies, IP-adress). Vi vill dock inte använda dem utan förklaring. Nedan hittar du en alfabetisk lista över viktiga termer som används som vi kanske inte har tagit upp tillräckligt i den tidigare dataskyddsdeklarationen. Om dessa termer har tagits från GDPR och de är definitioner, kommer vi också att lista GDPR-texterna här och vid behov lägga till våra egna förklaringar.

Auftragsverarbeiter

Definition enligt artikel 4 i GDPR

I denna förordning avses med

personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Förklaring: Som företag och webbplatsägare är vi ansvariga för all information vi behandlar om dig. Förutom de ansvariga kan det också finnas så kallade processorer. Detta inkluderar alla företag eller personer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Förutom tjänsteleverantörer som skattekonsulter kan processorer därför också vara värd- eller molnleverantörer, betalnings- eller nyhetsbrevsleverantörer eller stora företag som Google eller Microsoft.

Samtycke

Definition enligt artikel 4 i GDPR

I denna förordning avses med

den registrerades samtycke: varje frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, samtycker till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Förklaring: Som regel ges sådant samtycke via ett verktyg för cookie-samtycke för webbplatser. Jag är säker på att du vet det. När du besöker en webbplats för första gången kommer du vanligtvis att bli tillfrågad av en banner om du godkänner eller samtycker till databehandling. I de flesta fall kan du också göra individuella inställningar och därmed själv bestämma vilken databehandling du tillåter och vilken du inte gör. Om du inte samtycker får inga personuppgifter behandlas av dig. I princip kan samtycke naturligtvis också ges skriftligen, dvs. inte via ett verktyg.

Personuppgifter

Definition enligt artikel 4 i GDPR

I denna förordning avses med

personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska,  den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kan identifieras,

Förklaring: Personuppgifter är därför alla uppgifter som kan identifiera dig som person. Detta är vanligtvis data som:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Identifikationsnummer som personnummer, skatteidentifikationsnummer, id-kortsnummer eller studentnummer
 • Bankdata som kontonummer, kreditinformation, kontosaldon och mycket mer.

Enligt EU-domstolen räknas även din IP-adress som personuppgifter. IT-proffs kan använda din IP-adress för att bestämma åtminstone den ungefärliga platsen för din enhet och därefter du som anslutningsägare. Därför kräver lagring av en IP-adress också en rättslig grund i den mening som avses i GDPR. Det finns också så kallade  „särskilda kategorier“ av personuppgifter, som också är särskilt skyddsvärda. Dessa inkluderar:

 • ras och etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiösa eller ideologiska övertygelser
 • Fackligt medlemskap
 • genetiska data, såsom data som tagits från blod- eller salivprover
 • biometriska data (detta är information om mentala, fysiska eller beteendemässiga egenskaper som kan identifiera en person). Hälsa
 • Uppgifter om sexuell läggning eller sexliv

Profilering

Definition enligt artikel 4 i GDPR

I denna förordning avses med

profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i användning av sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Förklaring: Profilering samlar in olika uppgifter om en person för att lära sig mer om den personen. Inom webbsektorn används profilering ofta för reklamändamål eller för kreditkontroller. Till exempel samlar webb- eller reklamanalysprogram in data om ditt beteende och intressen på en webbplats. Detta resulterar i en speciell användarprofil, med hjälp av vilken reklam kan spelas ut specifikt för en målgrupp.

 

Ansvarig person

Definition enligt artikel 4 i GDPR

I denna förordning avses med

personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, den personuppgiftsansvarige eller får fastställa de särskilda kriterierna för att utse behandlingen i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt  tillhandahålls;

Förklaring: I vårt fall är vi ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och därmed „personuppgiftsansvarig“. När vi delar insamlade uppgifter med andra tjänsteleverantörer för behandling är de „personuppgiftsbiträden“. För detta måste ett „orderbehandlingskontrakt (DPA)“ undertecknas.

 

Avslutande kommentarer

Grattis! Om du läser dessa rader har du verkligen „kämpat“ genom hela vår integritetspolicy, eller åtminstone rullat ner till här. Som du kan se från omfattningen av vår integritetspolicy tar vi skyddet av dina personuppgifter allt annat än lightly.It är viktigt för oss att informera dig efter bästa kunskap och övertygelse om behandlingen av personuppgifter. Vi vill dock inte bara berätta vilka data som behandlas utan också förklara orsakerna till att du använder olika program. Som regel låter dataskyddsdeklarationer mycket tekniska och juridiska. Men eftersom de flesta av er inte är webbutvecklare eller advokater ville vi också ta ett annat tillvägagångssätt språkligt och förklara fakta på ett enkelt och tydligt språk. Naturligtvis är detta alltid inte möjligt på grund av ämnet. Därför förklaras de viktigaste termerna mer detaljerat i slutet av sekretesspolicyn. Om du har några frågor om dataskydd på vår webbplats, tveka inte att kontakta oss eller det ansvariga organet. Vi önskar dig en trevlig tid och hoppas kunna välkomna dig tillbaka till vår webbplats snart.

Alla texter är skyddade av upphovsrätten.